Informacje

platforma e-zamówienia
23 czerwca 202223 czerwca 2022

Platforma e-Zamówienia uruchomiona

Zamawiający mogą już korzystać z Platformy e-Zamówienia. To za sprawą udostępnienia moduł składania ofert i wniosków. Platforma e-Zamówienia zastępuje miniPortal. W związku z tym, postępowania na miniPortalu będzie można wszczynać tylko do 1 września 2022 r. Platforma e-Zamówienia, a miniPortal Platforma e-Zamówienia to narzędzie umożliwiające elektroniczne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień. W szczególności zapewnia publikację...

Zobacz wpis
Jak przyspieszyć udzielenie zamówienia publicznego związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?
8 marca 20228 marca 2022

Jak przyspieszyć udzielenie zamówienia publicznego związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?

W związku z trwającą wojną w Ukrainie pomocy uchodźcom udzielają również podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Pzp. Ta krytyczna sytuacja wymaga zastosowania pilnych i nadzwyczajnych środków. Na podstawie obowiązujących przepisów zamawiający mogą udzielić zamówienia w jednym z trybów niekonkurencyjnych. To pozwali przyspieszyć udzielanie zamówień w związku z kryzysem humanitarnym. Zamówienie z wolnej ręki Zamawiający może...

Zobacz wpis
KRI
19 stycznia 202219 stycznia 2022

Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych

Od tego roku jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zamieszczania informacji o zawartych umowach w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów. Obowiązek rejestrowania dotyczy również umów z zakresu zamówień publicznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, rejestr umów będzie funkcjonował jako system teleinformatyczny. Znajdą się w nim informacje dotyczące umów zawartych przez jednostki...

Zobacz wpis
zasada jednej oferty
12 stycznia 202212 stycznia 2022

Nowelizacja przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy

Nowe progi unijne i nowe rozporządzenia do ustawy, to nie wszystkie nowinki czekające na zamawiających i wykonawców w tym roku. Nowelizacji uległy również przepisy Pzp dotyczące przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z uwagi na prawomocne skazanie za przestępstwo. Rozszerzony katalog czynów zabronionych Podstawa obowiązkowego wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została rozszerzona...

Zobacz wpis
Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp
7 stycznia 20227 stycznia 2022

Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp

Wraz z początkiem roku, prócz podwyższonych progów unijnych, na zamawiających i wykonawców czekają zmiany wynikające z nowych rozporządzeń do ustawy Pzp. Na początek warto zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe w nich zawarte. Przepisy przejściowe dotyczące kosztorysów Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania...

Zobacz wpis
przekazanie odwołania zamawiającemu
29 grudnia 202129 grudnia 2021

Nowe progi unijne od 1 stycznia 2022 r.

Wraz z początkiem roku obowiązywać będą nowe minimalne wartości zamówienia, od których zamawiający będą zobligowani do stosowania trybów postępowania o udzielenie zamówienia właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Wartości te będą nieznacznie wyższe niż obowiązujące obecnie. Wzrośnie również nowy średni kurs złotego w stosunku do euro. Nowe progi unijne Komisja Europejska...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
7 października 202112 stycznia 2022

Sukces przed KIO w sprawie dotyczącej referencji

Fakt obciążenia wykonawcy karami umownymi nie dyskwalifikuje automatycznie referencji jako dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia. Takie stanowisko zapadło w postępowaniu odwoławczym, w którym Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy reprezentowała klienta, występującego w charakterze Przystępującego. KIO wskazała ponadto, że brak wprost sformułowania „należyte wykonanie usług” również nie dyskwalifikuje referencji jako dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
1 października 20215 października 2021

Z piątej pozycji w rankingu ofert po uzyskanie zamówienia

Po raz kolejny Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Dzięki skutecznemu doradztwu prawnemu, w wyniku dwóch odwołań, klient, którego oferta znajdowała się na piątej pozycji w rankingu ofert, uzyskał zamówienie. Przebieg sprawy Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne...

Zobacz wpis
przekazanie odwołania zamawiającemu
15 września 20215 października 2021

Dostępność w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych

W związku z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nowe obowiązki muszą wypełniać podmioty publiczne i prywatne, które biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zaczęła obowiązywać od 6 września. Regulacje dotyczą umów związanych z...

Zobacz wpis
KIO vat marża
28 lipca 20215 października 2021

Kancelaria po raz kolejny odnosi sukces przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy ponownie z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności zarzutu rażąco niskiej ceny w odniesieniu do oferty klienta. Stan faktyczny Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługi społeczne i inne szczególne usługi polegające na świadczeniu usług...

Zobacz wpis
wygrana sprawa przed KIO
25 maja 20215 października 2021

Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy po raz kolejny z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności poprawienia omyłki w ofercie klienta. Stan faktyczny Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kompleksowego sprzątania budynków i terenów zewnętrznych...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
24 marca 20215 października 2021

Niedopuszczalne jest korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień – wynik kontroli prezesa UZP

Wykonawcy chętnie polegają na zdolnościach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednak nie jest to możliwie w każdym przypadku. Wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Do takich uprawnień należy pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powyższe potwierdził także Prezes...

Zobacz wpis
KIO
23 lutego 20215 października 2021

Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

Kolejny raz Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. W rozstrzygnięciu sprawy Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła pogląd, że zamawiający ma obowiązek zbadania, czy w ofercie nie wystąpił czyn nieuczciwej konkurencji polegający na tzw. inżynierii cenowej. Takie działanie zamawiającego jest niezwykle istotne dla realizacji...

Zobacz wpis
zasada jednej oferty
1 lutego 20217 kwietnia 2021

Pierwsze problemy w związku ze zmianą przepisów Pzp

Długo oczekiwane nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Z końcem roku 2020 zaczęto licznie publikować ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych z nadzieją, że zamawiającym uda się wszcząć postępowania jeszcze przed zmianą przepisów. Wprowadzenie nowego Pzp jest jedną z największych zmian systemu Prawa zamówień publicznych od lat. Nie dziwi więc, że wielu...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
20 stycznia 20217 kwietnia 2021

Wygrana sprawa o wadium

Wątpliwości i niejasności postanowień SIWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy, a zatrzymanie wadium uzasadnia jedynie całkowita bierność wykonawcy i niepodporządkowanie się wezwaniom zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji. Takie rozstrzygnięcie, korzystne dla naszego klienta, wydał Sąd w sprawie dotyczącej zwrotu wadium wniesionego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mecenas Daniel Siedacz, Partner Kancelarii Radców Prawnych...

Zobacz wpis
KIO
22 maja 20207 kwietnia 2021

Czekasz na rozprawę przed KIO? Niebawem otrzymasz zawiadomienie

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0 Krajowa Izba Odwoławcza podejmuje rozpatrywanie spraw odwoławczych z udziałem stron i uczestników postępowania. Na tą wiadomość wielu przedsiębiorców czekało z niecierpliwością. Pierwsze rozprawy przewidziano na poniedziałek, 25 maja. W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania o organizację rozpraw i posiedzeń przed KIO. Czy uczestnikom postępowania...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
19 maja 20207 kwietnia 2021

KIO wznawia rozpatrywanie odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza oraz Ministerstwo Rozwoju podjęły prace nad wznowieniem rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z trwająca epidemią, w połowie marca, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zdecydował o czasowym zawieszeniu rozpatrywania spraw przed KIO. Z upływem tygodni, w trakcie których organ nie rozpatrywał spraw, doszło do wstrzymania realizacji wielu...

Zobacz wpis