Orzecznictwo

sankcje
9 lutego 202215 lutego 2022

Niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego. Czy odrzucenie oferty z automatu ma sens?

Zdarza się, że zamawiający ma wątpliwość, co do zgodności zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu z parametrami wymaganymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli niezgodność nie jest oczywista, nie powinien odrzucać oferty z automatu. Właściwym posunięciem będzie przeprowadzenie procedury wyjaśniającej. Takie podejście po raz kolejny potwierdziła w niedawnym rozstrzygnięciu KIO. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca...

Zobacz wpis
platforma e-zamówienia
26 sierpnia 20215 października 2021

Wykonawco, pamiętaj o sprawdzaniu folderu spam

Zasadą jest, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Czasami zdarza się jednak, że korespondencja od zamawiającego trafia do folderu spam wykonawcy i pozostaje nieodczytana. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, bądź poczty elektronicznej. Zdarza się, że korespondencja przekazywana przez zamawiającego bądź powiadomienia o umieszczeniu...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
12 sierpnia 202131 sierpnia 2021

Przywrócenie do postępowania oferty wykonawcy, który nie wniósł odwołania do KIO

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy wyłącznie jeden z wykonawców, których oferty zostały odrzucone z analogicznych powodów, wnosi odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Pojawia się wtedy pytanie, czy pozostali wykonawcy, którzy sami nie zaskarżyli odrzucenia oferty, mogą skutecznie przystąpić do postępowania po stronie wykonawcy, którego oferta została odrzucona na takiej samej podstawie? Czy w...

Zobacz wpis
wygrana sprawa przed KIO
5 marca 20217 kwietnia 2021

Odszkodowanie za nieuzyskanie zamówienia publicznego – przełomowa uchwała SN

Sąd Najwyższy pochylił się nad pytaniem prawnym dotyczącym możliwości dochodzenia naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferty nie wybrano w wyniku naruszenia przepisów Pzp przez zamawiającego. Pytanie skierowane do Sądu dotyczyło rozstrzygnięcia, czy dochodzenie odszkodowania przez wykonawcę jest możliwe bez uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów Pzp w postępowaniu odwoławczym czy skargowym. W podjętej 25 lutego 2021 r....

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
22 stycznia 20217 kwietnia 2021

Kontrowersyjny wyrok KIO. Trzecie miejsce w rankingu ofert wyklucza możliwość wniesienia odwołania

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 26 października 2020 r. o sygnaturze KIO 2540/20 stwierdziła, że odwołujący, który na moment wniesienia odwołania, zajmuje trzecie miejsce w rankingu ofert, nie jest uprawniony do jego wniesienia. Wyrok ten zapadł w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, w której reprezentowaliśmy Zamawiającego. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosował tzw....

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
15 stycznia 20217 kwietnia 2021

Opłaty od skargi na orzeczenie KIO pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł 2 grudnia 2020 r., że opłata od skargi na orzeczenie KIO w obecnie obowiązującej wysokości, jest niezgodna z Konstytucją. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której skarga...

Zobacz wpis
sankcja zatrzymania wadium
17 sierpnia 20207 kwietnia 2021

Sankcja zatrzymania wadium

W orzecznictwie i doktrynie istnieją dwa poglądy dotyczące sankcji zatrzymania wadium. Można jednak zaobserwować wyraźne ujednolicenie linii orzeczniczej na niekorzyść wykonawców. Przepis ustawy Sankcja zatrzymania wadium jest określona w art. 46 ust. 4a Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2009 r. Zgodnie z tym przepisem, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawców...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
1 lipca 20207 kwietnia 2021

Najnowsze rozstrzygnięcie SN w zakresie zastrzeżenia kar umownych

Sąd Najwyższy, 30 czerwca 2020 r., rozstrzygnął nurtującą wielu zamawiających i wykonawców wątpliwość prawną w zakresie kar umownych. Zagadnienie dotyczyło ważności zastrzeżenia w umowie o udzielenie zamówienia publicznego kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez (generalnego) wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Z powyższą kwestią do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
4 czerwca 20207 kwietnia 2021

Depozyt sądowy nie stanowi remedium na sporne z wykonawcą roszczenia podwykonawców

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp z 2004 r.) (podobnie jak przepisy ustawy z 11 września 2019 r., które wejdą w życie 01.01.2021 r. – dalej jako pzp z 2019 r.) przewidują specjalną procedurę zgłaszania podwykonawców robót budowlanych (w tym podwykonawców świadczących usługi lub dostawy w...

Zobacz wpis