Realizacja zamówienia publicznego

Raport z realizacji zamówienia
1 maja 20207 kwietnia 2021

Raport z realizacji zamówienia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek sporządzania raportu z realizacji zamówienia. Zgodnie z tym, zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy: na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej, na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co...

Zobacz wpis