Środki ochrony prawnej

platforma e-zamówienia
17 listopada 202112 stycznia 2022

Platforma zakupowa a skuteczne przekazanie odwołania

Zamawiający, określając w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami, może ograniczyć się do skorzystania z platformy zakupowej. Skuteczne przekazanie odwołania w postępowaniu opartym na komunikacji przy użyciu platformy zakupowej może budzić wątpliwości wykonawców. W praktyce wykonawców nurtuje pytanie, w jaki sposób skutecznie przekazać zamawiającemu...

Zobacz wpis
przekazanie odwołania zamawiającemu
10 listopada 202110 listopada 2021

Zamawiający musi wiedzieć o wniesieniu odwołania

Jednym z warunków skutecznego wniesienia odwołania do KIO jest uprzednie przekazanie odwołania lub jego kopii zamawiającemu. Jeśli wykonawca nie przekaże zamawiającemu w odpowiednim czasie właściwych dokumentów, KIO odrzuci wniesione odwołanie. W jakiej formie przekazać odwołanie zamawiającemu? Pzp rozróżnia przekazanie odwołania oraz jego kopii w zależności od formy wniesienia odwołania. Jeżeli odwołujący wnosi odwołanie w formie...

Zobacz wpis
platforma e-zamówienia
14 października 202112 stycznia 2022

Doręczenia elektroniczne w postępowaniu odwoławczym – nowelizacja

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. umożliwia wnoszenie pism w postępowaniu odwoławczym, sporządzanych w postaci elektronicznej, także na adres do doręczeń elektronicznych. Czym jest adres do doręczeń elektronicznych? Adres do doręczeń elektronicznych nie jest adresem e-mail. Jest to ciąg znaków przeznaczony do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, który...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
5 lipca 202112 lipca 2021

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Obowiązujące Pzp wprowadziło przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Po raz pierwszy w zamówieniach publicznych pojawiła się wprost w ustawie możliwość zawarcia ugody w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Do metod tych należą przede wszystkim mediacja i koncyliacja. Aktualna regulacja nie dotyczy jednak postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowanie procedur polubownego rozwiązywania sporów możliwe jest dopiero,...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
28 czerwca 20218 lipca 2021

Jak skutecznie złożyć odwołanie do KIO w ramach konsorcjum?

W praktyce zamówień publicznych wykonawcy często wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Członkowie konsorcjum muszą jednak pamiętać o szczególnych zasadach składania ewentualnych odwołania do KIO. Celem wspólnego składania oferty jest pozyskanie zamówienia, które ze względu na swoją wielkość, czy też specyfikę, przekracza możliwości samodzielnego wykonawcy. Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy w postępowaniu...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
5 maja 20215 maja 2021

KIEDY COFNĄĆ ODWOŁANIE, ABY ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY?

Odwołujący może cofnąć odwołanie wniesione do KIO na każdym etapie postępowania odwoławczego, aż do momentu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania KIO umarza postępowanie odwoławcze. W takiej sytuacji sposób rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego zależy od tego, kiedy odwołujący złoży oświadczenie o cofnięciu odwołania. Cofnięcie odwołania przed otwarciem rozprawy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli odwołujący cofnie...

Zobacz wpis
zasada jednej oferty
30 grudnia 20207 kwietnia 2021

Możliwość wniesienia odwołania również w postępowaniach na usługi społeczne poniżej progów

Dotychczas przepisy Pzp nie przewidywały możliwości wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej progów kwotowych. Wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługiwało więc zaskarżenie czynności zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyłączenie możliwości wniesienia odwołania w przypadku zamówień poniżej progów kwotowych jest rozwiązaniem niewątpliwie niekorzystnym dla...

Zobacz wpis
Odwołanie od wszystkich czynności, również w zamówieniach poniżej progów
2 października 20207 kwietnia 2021

Odwołanie od wszystkich czynności, również w zamówieniach poniżej progów

Zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych możliwe będzie odwołanie od wszystkich czynności, również w zamówieniach poniżej progów. Nowa ustawa likwiduje obowiązujące ograniczenia we wnoszeniu odwołań w zamówieniach poniżej progów unijnych. Obowiązujące przepisy Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, odwołanie w zamówieniach podprogowych możliwe jest wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki...

Zobacz wpis
skarga kasacyjna nowe pzp
17 września 20207 kwietnia 2021

Zmiany dotyczące skargi kasacyjnej w nowym PZP

Nowe Pzp rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego przez sąd w postępowaniu skargowym. Na podstawie dotychczasowych przepisów skarga kasacyjna przysługuje wyłącznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Nowelizacja Pzp wprowadza możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego również przez stronę postępowania skargowego czyli np. zamawiającego lub wykonawcę. Tym samym, począwszy od 1...

Zobacz wpis
wadium
8 września 20207 kwietnia 2021

Opłata od skargi na orzeczenie KIO będzie obniżona

Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie postępowania skargowego, mają na celu, między innymi, zwiększenie dostępności skargi na orzeczenie KIO. Nowe Pzp, oprócz powołania sądu zamówień publicznych i wydłużenia terminu na wniesienie skargi, przewiduje również obniżenie wysokości opłaty od skargi. Obecnie od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
1 września 20207 kwietnia 2021

Dłuższy termin na wniesienie skargi do sądu zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej lub na postanowienie Prezesa Izby w sprawie zwrotu odwołania należy wnosić wyłącznie do sądu zamówień publicznych. Nowe Pzp poza powołaniem nowego sądu przewiduje także zmianę terminu na wniesienie skargi. Zgodnie z nowym Pzp, termin na złożenie skargi do sądu zamówień publicznych przez strony oraz...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
27 sierpnia 20207 kwietnia 2021

Sąd zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany w zakresie postępowania skargowego. Z wejściem w życie nowych przepisów zacznie funkcjonować sąd zamówień publicznych. Zmianie ulegnie właściwość sądu, do którego wnoszona jest skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z obowiązującą ustawą, skargę na orzeczenie KIO wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego....

Zobacz wpis
KIO
1 maja 20207 kwietnia 2021

Pełnomocnik przed KIO

Zgodnie z nowym Prawem Zamówień publicznych nie każdy może występować jako pełnomocnik przed  KIO. Krajowa Izba Odwoławcza, organ powołany do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dopuści do udziału w postępowaniu odwoławczym w roli pełnomocnika jedynie podmioty wskazane w ustawie. Co do zasady, strona postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą może występować...

Zobacz wpis