Umowa o udzielenie zamówienia publicznego

zakaz potrącania kar umownych
23 listopada 202112 stycznia 2022

Klauzula waloryzacyjna w prawie zamówień publicznych

Aktualne tempo zmian cen budzi w stronach kontraktu publicznego słuszne obawy o jego opłacalność, a także należytą i terminową realizację. Narzędziem, które może pomóc zniwelować negatywne skutki zmiany cen materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego jest odpowiednio ujęta w umowie klauzula waloryzacyjna. Klauzula waloryzacyjna to postanowienie umowne. Reguluje zasady wprowadzania zmian wysokości...

Zobacz wpis
zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia
21 października 20207 kwietnia 2021

Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia

Dotychczas, w praktyce zamówień publicznych, zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia, budziła wiele wątpliwości. Pojawiało się wiele odmiennych stanowisk, co do możliwości aneksowania umowy po oznaczonym w umowie terminie jej wykonania. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych rozwiewa w tym zakresie wszelkie wątpliwości. Urząd Zamówień Publicznych w opublikowanej opinii potwierdza, że upływ...

Zobacz wpis
zakaz potrącania kar umownych
1 maja 20207 kwietnia 2021

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie podlega zasadniczym zmianom w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca wprowadził jedynie przesłanki, które należy spełnić, aby zamawiający mógł żądać maksymalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Nowa zasada dotycząca ustalania wysokości zabezpieczenia mówi, że ustala się ją w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania...

Zobacz wpis
kwalifikowany podpis elektroniczny w przetargach
1 maja 20207 kwietnia 2021

Klauzule abuzywne

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzano katalog wyszczególniający klauzule abuzywne, które nie mogą znaleźć się w umowach w sprawie zamówień publicznych. Ustawodawca w art. 433 Pzp wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane...

Zobacz wpis