Termin związania ofertą

zasoby podmiotu trzeciego
15 lutego 20217 kwietnia 2021

Wybór oferty i udzielenie zamówienia po upływie terminu związania ofertą

Dotychczasowe Pzp nie określało skutków upływu terminu związania ofertą. Poprzednia ustawa nie regulowała zwłaszcza kwestii udzielenia zamówienia wykonawcy, gdy termin związania ofertą już upłynął. Jednak w doktrynie i orzecznictwie ukształtowano pogląd, że upływ terminu związania ofertą nie stanowi przeszkody w wyborze oferty jako najkorzystniejszej, a w konsekwencji zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą. Obowiązujące Pzp przesądza...

Zobacz wpis