Oferta dla zamawiających

Sporządzenie dokumentacji zamówienia

Oferujemy zamawiającym pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, biorąc pod uwagę indywidualne cele oraz interesy zamawiającego. Wsparcie obejmuje również doradztwo w zakresie prawidłowego formułowania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert.

Sporządzamy projekty wszelkich dokumentów tworzonych przez zamawiającego, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów postępowań, a także wzory umów.

Podejmujemy się także opiniowania oraz weryfikacji dokumentacji już wszczętych postępowań pod kątem prawidłowości z przepisami obowiązującego prawa.

Wsparcie w toku postępowania

Doradzamy zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Dbamy o terminowe podejmowanie decyzji oraz tworzenie dokumentów wymaganych przez prawo na poszczególnych etapach postępowania.

Pomagamy w szczególności w ocenie ofert wykonawców, redagowaniu pism, wezwań, zawiadomień czy protokołów. Na zlecenie Klienta sporządzamy również opinie prawne w sprawach mogących budzić wątpliwości.

Doradztwo w trakcie realizacji zamówienia

Na etapie realizacji zamówienia oferujemy wsparcie stosownie do potrzeb i oczekiwań zamawiającego. Sporządzamy opinie prawne, poszukujemy rozwiązań skutecznie zabezpieczających interesy zamawiającego. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawnych, które mogą pojawiać się na etapie realizacji zamówienia oraz po jej zakończeniu.

Pomagamy w dochodzeniu uprawnień przysługujących w ramach rękojmi oraz gwarancji.

Ponadto reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących realizacji zamówień, w szczególności zamówień na roboty budowlane.

Reprezentacja przed KIO

Oferujemy zamawiającym reprezentację przez Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z odwołań wykonawców,
a także w toku kontroli.

Gwarantujemy rzetelne oraz fachowe przygotowanie prawników niezależnie od specyfiki oraz przedmiotu konkretnego postępowania. W ramach reprezentacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta, dostosowane do jego potrzeb oraz celów.

Skargi na orzeczenia KIO

Sporządzamy w imieniu Klientów skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz zapewniamy zastępstwo
procesowe w postępowaniu przed sądami okręgowymi. Zapewniamy reprezentację przed sądami okręgowymi
przez radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w prawie zamówień publicznych.