Nasze publikacje

Publikacje z zakresu zamówień publicznych:

 • Nowe Pzp: zastrzeganie kar umownych

  Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓŁNOTA, nr 1/319, 16 stycznia 2021

 • Zastosowanie art. 15r do umów o PPP

  Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, Nr 24/1316, 28 listopada 2020
 • Ograniczenie możliwości potrącenia kar umownych i ich zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Tarcza 4.0)

  Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 44, listopad-grudzień 2020
 • Dowody potwierdzające zapłatę (nie)wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom

  Katarzyna Z. Zadykowicz – Sokół, Prawo Budowlane. Kwartalnik, nr 6 październik – grudzień 2020
 • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp

  Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 43, wrzesień-październik 2020
 • Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

  K. Zadykowicz – Sokół, Anna Onopiuk, Warszawa 2020
 • Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul umownych. Wzory pism

  J. Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, Warszawa 2020
 • Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

  J. Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, wyd. 2,Warszawa 2020
 • Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych.

  Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, Warszawa 2018. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism.

 • Posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum

  P. Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 33, styczeń – luty 2018

 • Wnoszenie wadium przez wykonawców – problemy praktyczne

  P. Oleksińska-Dąbrowska, K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 32, listopad – grudzień 2018

 • Wstrzymanie wykonania gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

  A. Onopiuk, K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 31, wrzesień – październik 2018

 • Zamawiający (nie) może żądać od wykonawców umów o pracę z pracownikami

  K. Siemion, K. Z. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 24, lipiec – sierpień 2017 r.

 • Zamówienia na usługi ochrony osób i mienia – najczęściej popełniane błędy przez zamawiających

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający, Zamówienia publiczne w praktyce, nr 13, wrzesień – październik 2015

 • Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. (sygn. XXIII Ga 1041/15)

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 14, listopad – grudzień 2015

 • Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 15, styczeń – luty 2016

 • Wykluczenie wykonawców z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych oraz umów w sprawie zamówienia publicznego – art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 21, styczeń – luty 2017

 • Błędy zamawiających popełniane w umowach

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 16, marzec – kwiecień 2016

 • Obowiązek zamawiającego określenia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 22, marzec – kwiecień 2017 r.

 • Przedterminowe zakończenie umowy o zamówienie publiczne

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 26, listopad – grudzień 2017

 • Glosa do wyroku z dnia 12 maja 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I AC a 1036/16)

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 27, styczeń – luty 2018 r.

 • (Nie) dopuszczalność umownego wyłączenia zastosowania klauzul rebus sic stantibus w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 29, maj – czerwiec 2018 r.

 • Zakres obowiązywania art. 6471 KC w odniesieniu do wykonywania umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane – stanowisko PSZP

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 30, lipiec – sierpień 2018 r.

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy

  K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 32, listopad – grudzień 2018

Zobacz inne publikacje naszej Kancelarii: