Środki unijne

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy świadczy kompleksowe wsparcie w procesie udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w oparciu o umowy o
dofinansowanie oraz wytyczne (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku). Wsparcie obejmuje w szczególności
sporządzanie projektów dokumentacji postępowania, ocenę złożonych ofert, a także przygotowanie umowy z wykonawcą.

Oferujemy nadzór i doradztwo w całym okresie realizacji projektu, jak również już na etapie przygotowywania wniosków o dofinasowanie.

Zapewniamy wsparcie w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez instytucje finansujące. Sporządzamy także środki odwoławcze od decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych. Biegłość w prawie zamówień publicznych pozwala nam na skuteczne kwestionowanie zastosowanych korekt finansowych z tytułu naruszenia procedur przewidzianych tym prawem.

Świadczymy także doradztwo prawne w toku całego procesu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków
finansowych pochodzących z budżetu UE, poczqwszy od przygotowania dokumentacji przetargowej, po rozliczenie
zakończonej inwestycji.