Czy warto przystąpić do postępowania odwoławczego, gdy odwołanie złożył konkurent?

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego możliwe jest zaskarżenie każdej niezgodnej z prawem czynności lub zaniechania zamawiającego, niezależnie od wartości zamówienia. Do zainicjowanego przez konkurenta postępowania odwoławczego mogą przyłączyć się pozostali wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Ale czy warto? 

Kto może wnieść odwołanie?

Prawo do wniesienia odwołania przysługuje wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Obowiązek zamawiającego, uprawnienie wykonawców

W przypadku złożenia odwołania zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego, przesyłając niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, treść odwołania zamieszcza również na stronie internetowej, na której widnieje ogłoszenie o zamówieniu lub udostępniane są dokumenty zamówienia.

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie stanowi uprawnienia zamawiającego, lecz jego obowiązek. Natomiast przystąpienie wykonawcy ma charakter fakultatywny. To od wykonawcy zależy, jaką decyzję podejmie. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. Jednocześnie wskazuje stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Czy przystąpienie do postępowania odwoławczego niesie za sobą jakieś korzyści?

Odpowiedź brzmi: tak! Jeżeli przystępujący ma interes w tym, aby odwołanie rozstrzygnięto na korzyść jednej ze stron, warto! W szczególności, jeżeli przedmiotem odwołania są zarzuty skierowane przeciwko ofercie przystępującego.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się jego uczestnikami. Status uczestnika postępowania umożliwia podejmowanie czynności procesowych w postępowaniu odwoławczym. Uczestnik może brać udział w rozprawie (posiedzeniu), zajmować stanowiska w przedmiocie odwołania, zgłaszać wnioski dowodowe czy składać pisma procesowe. Może również wnieść sprzeciw wobec ewentualnego uwzględnienia przez zamawiającego odwołania. Przystępujący, jako uczestnik postępowania odwoławczego, jest również uprawniony do wniesienia skargi na orzeczenie KIO do sądu okręgowego.

Co istotne, czynności przystępującego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. Nie dotyczy to uprawnienia do zgłoszenia sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Dzięki przystąpieniu do postępowania odwoławczego uzyskuje się możliwość wpływu na uwzględnienie bądź tez nieuwzględnienie odwołania, a więc na wynik końcowy postępowania.