Aktualności

zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych
10 sierpnia 202210 sierpnia 2022

Rola umowy w postępowaniach ofertowych finansowanych ze środków unijnych

Większość beneficjentów zdaje się zapominać, że zawarcie umowy na realizację zamówienia objętego dofinansowaniem, nie jest celem ale środkiem służącym do należytego wykonania zamówienia. Tymczasem odpowiednio skonstruowana umowa zabezpiecza interesy zarówno beneficjentów, jak i wykonawców, pozwalając na należyte wykonanie zamówienia oraz rozliczenie środków unijnych, bez narażania się na odpowiedzialność z tytułu niewykonania zamówienia lub jego nienależytego...

Zobacz wpis
Platforma e-Zamówienia uruchomiona
23 czerwca 202223 czerwca 2022

Platforma e-Zamówienia uruchomiona

Zamawiający mogą już korzystać z Platformy e-Zamówienia. To za sprawą udostępnienia moduł składania ofert i wniosków. Platforma e-Zamówienia zastępuje miniPortal. W związku z tym, postępowania na miniPortalu będzie można wszczynać tylko do 1 września 2022 r. Platforma e-Zamówienia, a miniPortal Platforma e-Zamówienia to narzędzie umożliwiające elektroniczne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień. W szczególności zapewnia publikację...

Zobacz wpis
termin realizacji zamówienia
14 czerwca 202214 czerwca 2022

Rejestr umów dopiero od 2024 roku

Obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze umów pierwotnie miał obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Na skutek nowelizacji ustawy, przepisy dotyczące rejestru umów zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 r. Nie uchwalono także części proponowanych wcześniej zmian. Wartość umów wpisywanych do rejestru Początkowo, oprócz zmiany terminu wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru umów, zmiany miały...

Zobacz wpis
sankcje
7 czerwca 202223 czerwca 2022

Sankcje związane z wojną w Ukrainie podstawą wykluczenia wykonawcy

W ramach sankcji związanych z wojną w Ukrainie wprowadzono nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Obowiązują też kary pieniężne dla wykonawców, którzy podlegając wykluczeniu, ubiegają się o udzielenie zamówienia lub dopuszczenie do udziału w konkursie. Lista osób i podmiotów objętych sankcjami obowiązuje od 26 kwietnia 2022r. Podmioty objęte wykluczeniem...

Zobacz wpis
KRI
31 maja 202223 czerwca 2022

Rozporządzenie KRI będzie obowiązywać dłużej

Obecnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w tak zwanym Rozporządzeniu KRI. Rozporządzenie miało zostać uchylone 23 maja 2022r., jednak termin uległ zmianie. W wyniku zmiany ustawy o dostępności cyfrowej, która weszła w życie 13 maja 2022 r., termin obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z 12...

Zobacz wpis
zakaz potrącania kar umownych
25 maja 202225 maja 2022

Czy zakaz potrącania kar umownych nadal obowiązuje?

Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii. W związku z tym pojawia się pytanie, czy nadal obowiązuje zakaz postrącania kar umownych w zamówieniach publicznych? Zakaz potrącania kar umownych Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych...

Zobacz wpis
przetargi na organizację usług turystycznych
18 maja 202218 maja 2022

Przetargi na organizację usług turystycznych a uprawnienia do prowadzenia działalności

Często w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie organizacji usług turystycznych zamawiający nie przewidują, jako warunku udziału w postępowaniu, posiadania uprawnień do prowadzenia działalności turystycznej. Wykonawcy z ustawowymi uprawnieniami bezskutecznie konkurują z podmiotami, które ich nie posiadają a oferują jedynie korzystniejsze ceny. Odpowiednie stosowanie przepisów Pzp może zapobiec psuciu rynku zamówień publicznych na usługi...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
11 maja 202211 maja 2022

Zarzuty o rażąco niską cenę odparte. Wygrana przed KIO

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu dwudniowej rozprawy, wydała korzystny dla klienta Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy wyrok, którym oddaliła odwołanie konkurenta. W przedmiotowym postępowaniu Kancelaria reprezentowała przystępującego do postępowania po stronie zamawiającego. Klientowi, z pomocą Kancelarii, udało się odeprzeć zarzuty konkurenta o rażąco niskiej cenie w złożonej ofercie, manipulowaniu cenami ofertowymi oraz zarzuty dotyczące...

Zobacz wpis
KIO vat marża
9 maja 202211 maja 2022

Kolejna wygrana przed KIO. Nieuzasadnione odrzucenie oferty z powodu sposobu rozliczania podatku „VAT marża”

Po raz kolejny Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała w postępowaniu odwoławczym przed KIO wykonawcę, którego oferta została niesłusznie odrzucona. Tym razem oś sporu dotyczyła wskazanego w formularzu ofertowym sposobu rozliczenia podatku VAT marża. Zamawiający odrzucił ofertę z  powodu przyjęcia, jego zdaniem, błędnej stawki VAT do wyliczenia zaoferowanej przez wykonawcę ceny. STAN...

Zobacz wpis
zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych
5 maja 20226 maja 2022

Zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych

Unia Europejska systematycznie poszerza zakres sankcji gospodarczych i finansowych wobec Rosji. W ramach tych działań ustanowiono zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kogo dotyczy zakaz? Zamówienia publiczne i koncesje nie mogą być udzielane lub dalej wykonywane na rzecz lub z udziałem podmiotów rosyjskich, rozumianych jako: obywateli...

Zobacz wpis
zakaz potrącania kar umownych
26 kwietnia 202226 kwietnia 2022

Wojna jako podstawa zmiany wynagrodzenia w umowie o zamówienie publiczne

Wojna w Ukrainie, znaczny wzrost cen materiałów czy ograniczenia w dostępności produktów istotnie zmieniają warunki realizacji umów o zamówienia publiczne. To wystarczające podstawy zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Strony mogą dostosować wynagrodzenie przyjęte w umowie do obecnych warunków na podstawie przepisów Pzp. W art. 455 Pzp określono przypadki, w których dopuszczalne są zmiany umowy w sprawie...

Zobacz wpis
Przyspieszenie procedur konkurencyjnych w obliczu wojny w Ukrainie
11 marca 202226 kwietnia 2022

Przyspieszenie procedur konkurencyjnych w obliczu wojny w Ukrainie

W związku z kryzysem humanitarnym wywołanym atakiem zbrojnym Rosji, zamawiający mogą udzielać pilnych zamówień w oparciu o tryby niekonkurencyjne. Mogą również zastosować przyspieszenie procedur konkurencyjnych. Zamawiający, którzy zdecydują się wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym, mogą skorzystać z możliwości skrócenia minimalnego terminu składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w...

Zobacz wpis
Jak przyspieszyć udzielenie zamówienia publicznego związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?
8 marca 20228 marca 2022

Jak przyspieszyć udzielenie zamówienia publicznego związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?

W związku z trwającą wojną w Ukrainie pomocy uchodźcom udzielają również podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Pzp. Ta krytyczna sytuacja wymaga zastosowania pilnych i nadzwyczajnych środków. Na podstawie obowiązujących przepisów zamawiający mogą udzielić zamówienia w jednym z trybów niekonkurencyjnych. To pozwali przyspieszyć udzielanie zamówień w związku z kryzysem humanitarnym. Zamówienie z wolnej ręki Zamawiający może...

Zobacz wpis
sankcje
9 lutego 202215 lutego 2022

Niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego. Czy odrzucenie oferty z automatu ma sens?

Zdarza się, że zamawiający ma wątpliwość, co do zgodności zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu z parametrami wymaganymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli niezgodność nie jest oczywista, nie powinien odrzucać oferty z automatu. Właściwym posunięciem będzie przeprowadzenie procedury wyjaśniającej. Takie podejście po raz kolejny potwierdziła w niedawnym rozstrzygnięciu KIO. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca...

Zobacz wpis
KRI
19 stycznia 202219 stycznia 2022

Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych

Od tego roku jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zamieszczania informacji o zawartych umowach w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów. Obowiązek rejestrowania dotyczy również umów z zakresu zamówień publicznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, rejestr umów będzie funkcjonował jako system teleinformatyczny. Znajdą się w nim informacje dotyczące umów zawartych przez jednostki...

Zobacz wpis
Nowelizacja przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy
12 stycznia 202212 stycznia 2022

Nowelizacja przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy

Nowe progi unijne i nowe rozporządzenia do ustawy, to nie wszystkie nowinki czekające na zamawiających i wykonawców w tym roku. Nowelizacji uległy również przepisy Pzp dotyczące przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z uwagi na prawomocne skazanie za przestępstwo. Rozszerzony katalog czynów zabronionych Podstawa obowiązkowego wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została rozszerzona...

Zobacz wpis
Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp
7 stycznia 20227 stycznia 2022

Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp

Wraz z początkiem roku, prócz podwyższonych progów unijnych, na zamawiających i wykonawców czekają zmiany wynikające z nowych rozporządzeń do ustawy Pzp. Na początek warto zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe w nich zawarte. Przepisy przejściowe dotyczące kosztorysów Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania...

Zobacz wpis
przekazanie odwołania zamawiającemu
29 grudnia 202129 grudnia 2021

Nowe progi unijne od 1 stycznia 2022 r.

Wraz z początkiem roku obowiązywać będą nowe minimalne wartości zamówienia, od których zamawiający będą zobligowani do stosowania trybów postępowania o udzielenie zamówienia właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Wartości te będą nieznacznie wyższe niż obowiązujące obecnie. Wzrośnie również nowy średni kurs złotego w stosunku do euro. Nowe progi unijne Komisja Europejska...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
7 października 202112 stycznia 2022

Sukces przed KIO w sprawie dotyczącej referencji

Fakt obciążenia wykonawcy karami umownymi nie dyskwalifikuje automatycznie referencji jako dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia. Takie stanowisko zapadło w postępowaniu odwoławczym, w którym Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy reprezentowała klienta, występującego w charakterze Przystępującego. KIO wskazała ponadto, że brak wprost sformułowania „należyte wykonanie usług” również nie dyskwalifikuje referencji jako dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu...

Zobacz wpis
wygrana przed KIO
1 października 20215 października 2021

Z piątej pozycji w rankingu ofert po uzyskanie zamówienia

Po raz kolejny Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Dzięki skutecznemu doradztwu prawnemu, w wyniku dwóch odwołań, klient, którego oferta znajdowała się na piątej pozycji w rankingu ofert, uzyskał zamówienie. Przebieg sprawy Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne...

Zobacz wpis
przekazanie odwołania zamawiającemu
15 września 20215 października 2021

Dostępność w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych

W związku z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nowe obowiązki muszą wypełniać podmioty publiczne i prywatne, które biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zaczęła obowiązywać od 6 września. Regulacje dotyczą umów związanych z...

Zobacz wpis
Wykonawco, pamiętaj o sprawdzaniu folderu spam
26 sierpnia 20215 października 2021

Wykonawco, pamiętaj o sprawdzaniu folderu spam

Zasadą jest, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Czasami zdarza się jednak, że korespondencja od zamawiającego trafia do folderu spam wykonawcy i pozostaje nieodczytana. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, bądź poczty elektronicznej. Zdarza się, że korespondencja przekazywana przez zamawiającego bądź powiadomienia o umieszczeniu...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
12 sierpnia 202131 sierpnia 2021

Przywrócenie do postępowania oferty wykonawcy, który nie wniósł odwołania do KIO

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy wyłącznie jeden z wykonawców, których oferty zostały odrzucone z analogicznych powodów, wnosi odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Pojawia się wtedy pytanie, czy pozostali wykonawcy, którzy sami nie zaskarżyli odrzucenia oferty, mogą skutecznie przystąpić do postępowania po stronie wykonawcy, którego oferta została odrzucona na takiej samej podstawie? Czy w...

Zobacz wpis
KIO vat marża
28 lipca 20215 października 2021

Kancelaria po raz kolejny odnosi sukces przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy ponownie z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności zarzutu rażąco niskiej ceny w odniesieniu do oferty klienta. Stan faktyczny Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługi społeczne i inne szczególne usługi polegające na świadczeniu usług...

Zobacz wpis
wygrana sprawa przed KIO
25 maja 20215 października 2021

Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy po raz kolejny z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności poprawienia omyłki w ofercie klienta. Stan faktyczny Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kompleksowego sprzątania budynków i terenów zewnętrznych...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
30 marca 202130 marca 2021

Urząd Zamówień Publicznych zabrał głos w sprawie przepisów covidowych

Wejście w życie przepisów tak zwanej ustawy covidowej wywołało spore zamieszanie, również w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Kłopoty potęguje okres przejściowy obowiązywania dwóch reżimów prawnych Pzp2014 i Pzp2019. W wyniku wejścia w życie ustawy Pzp2019, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
24 marca 20215 października 2021

Niedopuszczalne jest korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień – wynik kontroli prezesa UZP

Wykonawcy chętnie polegają na zdolnościach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednak nie jest to możliwie w każdym przypadku. Wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Do takich uprawnień należy pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powyższe potwierdził także Prezes...

Zobacz wpis
wygrana sprawa przed KIO
5 marca 20217 kwietnia 2021

Odszkodowanie za nieuzyskanie zamówienia publicznego – przełomowa uchwała SN

Sąd Najwyższy pochylił się nad pytaniem prawnym dotyczącym możliwości dochodzenia naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferty nie wybrano w wyniku naruszenia przepisów Pzp przez zamawiającego. Pytanie skierowane do Sądu dotyczyło rozstrzygnięcia, czy dochodzenie odszkodowania przez wykonawcę jest możliwe bez uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów Pzp w postępowaniu odwoławczym czy skargowym. W podjętej 25 lutego 2021 r....

Zobacz wpis
KIO
23 lutego 20215 października 2021

Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

Kolejny raz Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. W rozstrzygnięciu sprawy Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła pogląd, że zamawiający ma obowiązek zbadania, czy w ofercie nie wystąpił czyn nieuczciwej konkurencji polegający na tzw. inżynierii cenowej. Takie działanie zamawiającego jest niezwykle istotne dla realizacji...

Zobacz wpis
Pierwsze problemy w związku ze zmianą przepisów Pzp
1 lutego 20217 kwietnia 2021

Pierwsze problemy w związku ze zmianą przepisów Pzp

Długo oczekiwane nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Z końcem roku 2020 zaczęto licznie publikować ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych z nadzieją, że zamawiającym uda się wszcząć postępowania jeszcze przed zmianą przepisów. Wprowadzenie nowego Pzp jest jedną z największych zmian systemu Prawa zamówień publicznych od lat. Nie dziwi więc, że wielu...

Zobacz wpis