Aktualności

sukces KIO
7 października 20217 października 2021

Sukces przed KIO w sprawie dotyczącej referencji

Fakt obciążenia wykonawcy karami umownymi nie dyskwalifikuje automatycznie referencji jako dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia. Takie stanowisko zapadło w postępowaniu odwoławczym, w którym Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy reprezentowała klienta, występującego w charakterze Przystępującego. KIO wskazała ponadto, że brak wprost sformułowania „należyte wykonanie usług” również nie dyskwalifikuje referencji jako dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu...

Zobacz wpis
sukces KIO
1 października 20215 października 2021

Z piątej pozycji w rankingu ofert po uzyskanie zamówienia

Po raz kolejny Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Dzięki skutecznemu doradztwu prawnemu, w wyniku dwóch odwołań, klient, którego oferta znajdowała się na piątej pozycji w rankingu ofert, uzyskał zamówienie. Przebieg sprawy Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne...

Zobacz wpis
dostępność w zamówieniach publicznych
15 września 20215 października 2021

Dostępność w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych

W związku z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nowe obowiązki muszą wypełniać podmioty publiczne i prywatne, które biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zaczęła obowiązywać od 6 września. Regulacje dotyczą umów związanych z...

Zobacz wpis
doręczenia elektroniczne
26 sierpnia 20215 października 2021

Wykonawco, pamiętaj o sprawdzaniu folderu spam

Zasadą jest, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Czasami zdarza się jednak, że korespondencja od zamawiającego trafia do folderu spam wykonawcy i pozostaje nieodczytana. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, bądź poczty elektronicznej. Zdarza się, że korespondencja przekazywana przez zamawiającego bądź powiadomienia o umieszczeniu...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
12 sierpnia 202131 sierpnia 2021

Przywrócenie do postępowania oferty wykonawcy, który nie wniósł odwołania do KIO

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy wyłącznie jeden z wykonawców, których oferty zostały odrzucone z analogicznych powodów, wnosi odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Pojawia się wtedy pytanie, czy pozostali wykonawcy, którzy sami nie zaskarżyli odrzucenia oferty, mogą skutecznie przystąpić do postępowania po stronie wykonawcy, którego oferta została odrzucona na takiej samej podstawie? Czy w...

Zobacz wpis
Kancelaria po raz kolejny odnosi sukces przed KIO
28 lipca 20215 października 2021

Kancelaria po raz kolejny odnosi sukces przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy ponownie z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności zarzutu rażąco niskiej ceny w odniesieniu do oferty klienta. Stan faktyczny Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługi społeczne i inne szczególne usługi polegające na świadczeniu usług...

Zobacz wpis
wygrana sprawa przed KIO
25 maja 20215 października 2021

Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy po raz kolejny z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności poprawienia omyłki w ofercie klienta. Stan faktyczny Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kompleksowego sprzątania budynków i terenów zewnętrznych...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
30 marca 202130 marca 2021

Urząd Zamówień Publicznych zabrał głos w sprawie przepisów covidowych

Wejście w życie przepisów tak zwanej ustawy covidowej wywołało spore zamieszanie, również w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Kłopoty potęguje okres przejściowy obowiązywania dwóch reżimów prawnych Pzp2014 i Pzp2019. W wyniku wejścia w życie ustawy Pzp2019, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
24 marca 20215 października 2021

Niedopuszczalne jest korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień – wynik kontroli prezesa UZP

Wykonawcy chętnie polegają na zdolnościach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednak nie jest to możliwie w każdym przypadku. Wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Do takich uprawnień należy pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powyższe potwierdził także Prezes...

Zobacz wpis
wygrana sprawa przed KIO
5 marca 20217 kwietnia 2021

Odszkodowanie za nieuzyskanie zamówienia publicznego – przełomowa uchwała SN

Sąd Najwyższy pochylił się nad pytaniem prawnym dotyczącym możliwości dochodzenia naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferty nie wybrano w wyniku naruszenia przepisów Pzp przez zamawiającego. Pytanie skierowane do Sądu dotyczyło rozstrzygnięcia, czy dochodzenie odszkodowania przez wykonawcę jest możliwe bez uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów Pzp w postępowaniu odwoławczym czy skargowym. W podjętej 25 lutego 2021 r....

Zobacz wpis
KIO
23 lutego 20215 października 2021

Kolejny sukces Kancelarii przed KIO

Kolejny raz Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. W rozstrzygnięciu sprawy Krajowa Izba Odwoławcza wyraziła pogląd, że zamawiający ma obowiązek zbadania, czy w ofercie nie wystąpił czyn nieuczciwej konkurencji polegający na tzw. inżynierii cenowej. Takie działanie zamawiającego jest niezwykle istotne dla realizacji...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
1 lutego 20217 kwietnia 2021

Pierwsze problemy w związku ze zmianą przepisów Pzp

Długo oczekiwane nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Z końcem roku 2020 zaczęto licznie publikować ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych z nadzieją, że zamawiającym uda się wszcząć postępowania jeszcze przed zmianą przepisów. Wprowadzenie nowego Pzp jest jedną z największych zmian systemu Prawa zamówień publicznych od lat. Nie dziwi więc, że wielu...

Zobacz wpis
Kontrowersyjny wyrok KIO
22 stycznia 20217 kwietnia 2021

Kontrowersyjny wyrok KIO. Trzecie miejsce w rankingu ofert wyklucza możliwość wniesienia odwołania

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 26 października 2020 r. o sygnaturze KIO 2540/20 stwierdziła, że odwołujący, który na moment wniesienia odwołania, zajmuje trzecie miejsce w rankingu ofert, nie jest uprawniony do jego wniesienia. Wyrok ten zapadł w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, w której reprezentowaliśmy Zamawiającego. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosował tzw....

Zobacz wpis
sukces KIO
20 stycznia 20217 kwietnia 2021

Wygrana sprawa o wadium

Wątpliwości i niejasności postanowień SIWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy, a zatrzymanie wadium uzasadnia jedynie całkowita bierność wykonawcy i niepodporządkowanie się wezwaniom zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji. Takie rozstrzygnięcie, korzystne dla naszego klienta, wydał Sąd w sprawie dotyczącej zwrotu wadium wniesionego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mecenas Daniel Siedacz, Partner Kancelarii Radców Prawnych...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
15 stycznia 20217 kwietnia 2021

Opłaty od skargi na orzeczenie KIO pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł 2 grudnia 2020 r., że opłata od skargi na orzeczenie KIO w obecnie obowiązującej wysokości, jest niezgodna z Konstytucją. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której skarga...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
4 grudnia 20207 kwietnia 2021

Ustawa covidowa ponownie wyłącza stosowanie Pzp

Kolejna nowelizacja tzw. ustawy covidowej wprowadza ponownie wyłącznie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych do zamówień na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Poprzednia regulacja Już w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano wyłączenie stosowania...

Zobacz wpis
sankcja zatrzymania wadium
17 sierpnia 20207 kwietnia 2021

Sankcja zatrzymania wadium

W orzecznictwie i doktrynie istnieją dwa poglądy dotyczące sankcji zatrzymania wadium. Można jednak zaobserwować wyraźne ujednolicenie linii orzeczniczej na niekorzyść wykonawców. Przepis ustawy Sankcja zatrzymania wadium jest określona w art. 46 ust. 4a Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2009 r. Zgodnie z tym przepisem, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawców...

Zobacz wpis
ograniczenie kar umownych
14 lipca 20207 kwietnia 2021

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0. OGRANICZA MOŻLIWOŚCI ZASPOKAJANIA KAR UMOWNYCH

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła ograniczenie możliwości zaspokajania kar umownych w zamówieniach publicznych. Ograniczono możliwość potrącania kar umownych naliczonych wykonawcy zamówienia oraz dochodzenia zaspokojenia naliczonej kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ograniczenia dla zamawiających Zgodnie z nowym art. 15r1 ust. 1 Tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
1 lipca 20207 kwietnia 2021

Najnowsze rozstrzygnięcie SN w zakresie zastrzeżenia kar umownych

Sąd Najwyższy, 30 czerwca 2020 r., rozstrzygnął nurtującą wielu zamawiających i wykonawców wątpliwość prawną w zakresie kar umownych. Zagadnienie dotyczyło ważności zastrzeżenia w umowie o udzielenie zamówienia publicznego kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez (generalnego) wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Z powyższą kwestią do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd...

Zobacz wpis
książki o pzp
30 czerwca 20207 kwietnia 2021

Tarcza Antykryzysowa 4.0. Zmiany w Pzp

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie Prawa zamówień publicznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji Aktualnie, zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. Dotychczas, zgodnie z obowiązującą ustawą, zamawiający musiał zamieścić ogłoszenie także w miejscu publicznym, dostępnym w swojej siedzibie. Zgodnie z nowymi...

Zobacz wpis
stara maszyna do pisania
23 czerwca 20207 kwietnia 2021

Jak rozwiązać problem z uzyskaniem wymaganego dokumentu?

Ze względu na stan epidemii, działalność urzędów i instytucji państwowych, w kraju i zagranicą, ograniczono a nawet częściowo wstrzymano. W związku z tymi nieoczekiwanymi zmianami, wykonawcy mogą mieć poważne problemy z uzyskaniem wielu dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwoli wykonawcom wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. Wymagany dokument można...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
4 czerwca 20207 kwietnia 2021

Depozyt sądowy nie stanowi remedium na sporne z wykonawcą roszczenia podwykonawców

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp z 2004 r.) (podobnie jak przepisy ustawy z 11 września 2019 r., które wejdą w życie 01.01.2021 r. – dalej jako pzp z 2019 r.) przewidują specjalną procedurę zgłaszania podwykonawców robót budowlanych (w tym podwykonawców świadczących usługi lub dostawy w...

Zobacz wpis
KIO
22 maja 20207 kwietnia 2021

Czekasz na rozprawę przed KIO? Niebawem otrzymasz zawiadomienie

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0 Krajowa Izba Odwoławcza podejmuje rozpatrywanie spraw odwoławczych z udziałem stron i uczestników postępowania. Na tą wiadomość wielu przedsiębiorców czekało z niecierpliwością. Pierwsze rozprawy przewidziano na poniedziałek, 25 maja. W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania o organizację rozpraw i posiedzeń przed KIO. Czy uczestnikom postępowania...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
19 maja 20207 kwietnia 2021

KIO wznawia rozpatrywanie odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza oraz Ministerstwo Rozwoju podjęły prace nad wznowieniem rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z trwająca epidemią, w połowie marca, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zdecydował o czasowym zawieszeniu rozpatrywania spraw przed KIO. Z upływem tygodni, w trakcie których organ nie rozpatrywał spraw, doszło do wstrzymania realizacji wielu...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
12 maja 20207 kwietnia 2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE PANDEMII. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Ustawa antykryzysowa nie zawiera w zakresie wykonywania umowy o zamówienie publiczne żadnych szczególnych zasad, które pozwalałyby wykonawcom sprawniej reagować na zaistniałą sytuację, niż zasady wynikające już z obowiązującego prawa zamówień publicznych. Wykonawcy muszą jednak postępować zgodnie z poniższą procedurą.  Niezastosowanie jej zapisów może pozbawić w przyszłości strony środków ochrony ich praw. Czynności informacyjne wstępne, czyli...

Zobacz wpis
polubowne rozpatrywanie sporów
11 maja 20207 kwietnia 2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE PANDEMII. INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Ustawa antykryzysowa nie zawiera w zakresie wykonywania umów o zamówienie publiczne żadnych szczególnych zasad. Nie ma nowych regulacji, które pozwalałyby sprawniej reagować na zaistniałą sytuację, niż zasady wynikające z obowiązującego prawa zamówień publicznych. Zamawiający muszą jednak postępować zgodnie z poniższą procedurą, której niezastosowanie może pozbawić w przyszłości strony środków ochrony ich praw. Informacja wykonawcy o...

Zobacz wpis
Pomoc prawna w dobie koronawirusa
4 maja 20207 kwietnia 2021

Pomoc prawna w dobie koronawirusa

Realizacja umów z zakresu zamówień publicznych w czasie stanu pandemii koronowirusa może być znacząco utrudniona. Pomocy prawnej mogą potrzebować zarówno zamawiającym jak i wykonawcy.Prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, doświadczeni w reprezentowaniu interesów zamawiających i wykonawców, dołożą wszelkich starań, aby negatywne skutki kryzysu jak najmniej odbiły się na realizacji umów o zamówienia publiczne. Jak...

Zobacz wpis
projekt unijny w czasie pandemii, banknoty i bilon euro
3 maja 20207 kwietnia 2021

PLANUJESZ REALIZACJĘ PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? POZNAJ NOWE REGULACJE

Od 18 kwietnia obowiązuje ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych. Nowe przepisy mają przeciwdziałać negatywnym wpływom wystąpienia koronawirusa na realizację projektów unijnych, jak również zapewnić możliwość realizacji kolejnych planowanych działań, w tym konkursów. Zamierzasz złożyć lub złożyłeś wniosek o dofinasowanie ze środków UE? Zapoznaj się ze szczegółami nowych regulacji. Projekty,...

Zobacz wpis
jak realizować projekt unijny w dobie pandemii, teczka z orłem na tle flagi unijnej
3 maja 20207 kwietnia 2021

JAK REALIZOWAĆ PROJEKT UNIJNY W CZASACH PANDEMII?

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii może być znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Kryzys wywołany koronawirusem wymusił wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. W ramach działań antykryzysowych, od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje ustawa, którą wprowadzono szczególne rozwiązania związane z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych. Nowe przepisy  mają przeciwdziałać negatywnym...

Zobacz wpis