Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzano katalog wyszczególniający klauzule abuzywne, które nie mogą znaleźć się w umowach w sprawie zamówień publicznych.

Ustawodawca w art. 433 Pzp wskazuje, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

  • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
  • naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio
    z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
  • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający,
  • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości zaproponowanych postanowień umownych, możliwe będzie ich zweryfikowanie. Odbędzie się to poprzez złożenie w tym zakresie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Powyższe klauzule abuzywne mają wyeliminować umowy naruszające w sposób rażący interesy wykonawców. Zamierzeniem ustawodawcy jest to, aby zamawiający nie mogli nadmiernie obciążać wykonawców ryzykiem związanym z realizacją zamówienia.