Nowa przesłanka obowiązkowego wykluczenia wykonawcy

tłumaczenie dokumentów pzp

Nowe Pzp ogranicza katalog przesłanek obligatoryjnych wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Część dotychczasowych przesłanek  obowiązkowego wykluczenie wykonawcy pozostanie aktualna również na gruncie nowych przepisów Pzp. Nowa ustawa wprowadza ponadto całkowicie nową przesłankę wykluczenia.

Obowiązujące przesłanki wykluczenia

Do wykluczenia z udziału w postępowaniu dochodzi w sytuacjach, w których:

  1. wykonawca będący osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo wskazane w ustawie lub za przestępstwo to skazano urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta;
  2. wobec wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  3. wobec wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  4. zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowywali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  5. wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, a w konsekwencji wcześniejsze zaangażowanie tego wykonawcy lub podmiotu doprowadziło do zakłócenia konkurencji, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Nowa przesłanka wykluczenia

Nowe Pzp wprowadza ponadto zupełnie nową przesłankę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Całkowitą nowością jest uzależnienie przesłanki wykluczenia od wartości zamówienia.

Nowa przesłanka dotyczyć będzie wyłącznie największych zamówień. Wartość tych zamówień musi być równa lub większa od wyrażonej w złotych równowartość kwoty:

  • 20 000 000 euro dla robót budowlanych,
  • 10 000 000 euro dla dostaw lub usług.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, obowiązkowemu wykluczeniu będzie podlegał wykonawca, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego (o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).