Wygrana przed KIO. Zarzuty o rażąco niską cenę odparte

Odpieranie zarzutów o zaoferowaniu rażąco niskiej ceny to już nasza specjalność. Po raz kolejny oddalono odwołanie konkurenta naszego klienta.

Stan faktyczny

Oferta klienta Kancelarii została wybrana jako najkorzystniejsza w dwóch częściach w ramach postępowania, którego przedmiotem było zimowe utrzymanie miasta.

Konkurent złożył odwołanie od czynności wyboru oferty naszego klienta. W odwołaniu wskazano m.in., że klient nie sprostał ciążącemu na nim obowiązkowi udowodnienia, iż zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco niska, w szczególności złożył wyjaśnienia nieprzekonujące oraz nieuwzględniające wszystkich wymaganych do poniesienia kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

Zamawiający podtrzymywał zasadność decyzji o wyborze oferty naszego klienta jako najkorzystniejszej i wnosił o oddalenia odwołania.

Kancelaria złożyła w imieniu klienta przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, pisemne stanowisko, a także reprezentowała klienta na rozprawie przed KIO.

Rozstrzygnięcie

17 czerwca 2024 r. KIO wydało wyrok, w którym oddaliła odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących rażąco niskiej ceny. W pozostałym zakresie postępowanie umorzono, z uwagi na cofnięcie zarzutów przez odwołującego.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu KIO wskazało, że wyjaśnienia ceny klient złożył w odpowiedzi na konkretne wezwanie zamawiającego. Klient odpowiedział więc w granicach określonych treścią wezwania. Zamawiający nie wskazał stopnia szczegółowości wyjaśnień, jakie ma przedłożyć wykonawca. Nie wskazał również formuły, w jakiej należy udzielić wyjaśnień. Nie sposób więc przyjmować, że złożone wyjaśnienia nie były wystarczająco szczegółowe, skoro nie było wytycznych co do stopnia ich szczegółowości. Oceny wyjaśnień dokonuje się przez pryzmat treści skierowanego wezwania.

Kluczowa treść wezwania

KIO po raz kolejny pokreśliła więc jak ważną rolę pełni treść wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie wysokości zaoferowanej ceny. Jeżeli zamawiający oczekuje złożenia wyjaśnień w określonej formie, stopniu szczegółowości lub zakresie, to musi to wskazać w treści wezwania. W przypadku braku takiego wskazania, wykonawca ma dowolność w zakresie formy złożenia wyjaśnień.

KIO wskazała również, że klient przedstawił wraz z wyjaśnieniami kalkulację ceny, faktury, listy płac. Nie sposób więc przyjąć, że nie wykazał zasadności przedłożonych wyliczeń.

Zgodnie z uzasadnieniem, zarzuty odwołującego opierały się o założenia niewynikające z dokumentacji postępowania. M.in. błędne były twierdzenia odwołującego o konieczności zatrudnienia wszystkich pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Z dokumentacji wynikało zaś, że obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy jedynie kilku pracowników.

Odwołujący sam przyznał podczas rozprawy, że do przedstawionych przez siebie kalkulacji przyjął wartości maksymalne w zakresie kosztów zagospodarowania odpadów i kosztów posiłków regeneracyjnych pracowników. Przyjęte błędne założenia przełożyły się na błędną kalkulację ceny.

KIO potwierdziło także, że właściciel firmy wykonujący zamówienia nie musi być zatrudniony, a korzyści czerpie z wypracowanego zysku. To ma wpływ na możliwość obniżenia kosztów wykonania zamówienia.

Podsumowanie

Przystępujący (klient) wykazał więc z naszą pomocą, że cena, którą zaoferował za realizację przedmiotu zamówienia jest realna. Wykazano także, że złożone wyjaśnienia były prawidłowe.

Sprawę prowadziły r.pr. Patrycja Oleksińska-Dąbrowska i r.pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół.