Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

klauzula waloryzacyjna

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie podlega zasadniczym zmianom w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca wprowadził jedynie przesłanki, które należy spełnić, aby zamawiający mógł żądać maksymalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Nowa zasada dotycząca ustalania wysokości zabezpieczenia mówi, że ustala się ją w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Ustawodawca przewiduje jednak, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy możne być w wyższej wysokości niż 5% całkowitej ceny ofertowej. Nie może ono jednak przekroczyć więcej  niż 10% ceny.
Zamawiający będzie mógł żądać zabezpieczenia w większej wysokości niż 5%. Taka możliwość zaistnieje tylko i wyłącznie, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia. Co więcej, zamawiający powinien opisać to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innych dokumentach zamówienia.