Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia

zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia

Dotychczas, w praktyce zamówień publicznych, zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu wykonania zamówienia, budziła wiele wątpliwości. Pojawiało się wiele odmiennych stanowisk, co do możliwości aneksowania umowy po oznaczonym w umowie terminie jej wykonania. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych rozwiewa w tym zakresie wszelkie wątpliwości.

Urząd Zamówień Publicznych w opublikowanej opinii potwierdza, że upływ pierwotnego terminu przewidzianego na wykonanie zamówienia nie przesądza o braku możliwości zmiany umowy. Tak więc, zmiana umowy po upływie umownego terminu jej wykonania jest dopuszczalna. Można jej dokonać, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 Pzp.

Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych, przepisy Pzp nie rozstrzygają wprost powyższej kwestii a zakazują jedynie zmiany zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 – 6 Pzp. Rozstrzygając powyższy problem, należy odnieść się więc do przepisów Kodeksu Cywilnego, które stosuje się do umów w sprawach zamówień publicznych, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. W związku z tym, w odniesieniu do problematyki dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego po upływie terminu jej wykonania, istotne znaczenie mają więc ogólne zasady wyznaczające granice swobody umów określone w art. 3531 KC. 

Urząd Zamówień Publicznych wskazał wprost, że „z samego tylko faktu, że aneks zmieniający umowę w sprawie zamówienia publicznego został zawarty po upływie umownego (pierwotnego) terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia nie można wywodzić, że zmiana umowy jest niezgodna z art. 3531 kc, ani z art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, ani w inny sposób niedopuszczalna”.

Powyższa opinia Urzędu Zamówień Publicznych ma w praktyce zamówień publicznych doniosłe znaczenie. Stanowi istotną wskazówkę dla zamawiających, co do dalszego postępowania w sprawie zawierania aneksów do umów o zamówienie publiczne po upływie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Ujednolici tym samym postępowanie zamawiających w tym zakresie.

Z całością opinii można zapoznać się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.