Czy można kwestionować wyjaśnienia Zamawiającego do treści SWZ?

Niejednokrotnie się zdarza, że po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia pojawiają się pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Często wykonawcy oceniają wyjaśnienia zamawiającego jako niewystarczające. W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający może również dokonać zmiany zapisów. Czy wykonawca może kwestionować odpowiedź udzieloną przez zamawiającego na pytanie wykonawcy? Kiedy wykonawca może wnieść odwołanie od takiej odpowiedzi? 

Z Pzp wynika, że odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy. Należy więc uznać, że udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi czynność zamawiającego, a co za tym idzie może również zostać zaskarżona odwołaniem. 

Nie w każdym jednak przypadku odpowiedź zamawiającego na pytanie wykonawca może być przedmiotem odwołania. 

Jeżeli odpowiedź udzielona przez zamawiającego jedynie wyjaśnia treść znanych wcześniej postanowień, podtrzymuje zapisy SWZ, a także w inny sposób nie wpływa na zmianę treści SWZ, takiej odpowiedzi nie można zaskarżyć w drodze odwołania. Złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ nie wstrzymuje, ani nie przerywa biegu terminu na wniesienie odwołanie od treści SWZ. W związku z tym, termin na wniesienie odwołania (odpowiednio 5 dni lub 10 dni) biegnie od dnia opublikowania przez zamawiającego SWZ. Jeżeli więc w dniu udzielenia przez zamawiającego odpowiedzi na wniosek wykonawcy, minął już termin na wniesienie odwołania od zapisu SWZ, którego dotyczy ten wniosek, wykonawca nie ma uprawnienia do kwestionowania zapisu i odpowiedzi w drodze odwołania do KIO. 

Jeżeli jednak wskutek udzielenia wyjaśnień przez zamawiającego dojdzie do zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, ujawnienia nowych okoliczności lub publikacji nowych dokumentów, wykonawca będzie uprawniony do zaskarżenia takiej odpowiedzi. Wykonawca, w złożonym odwołaniu, będzie miał uprawnienie do kwestionowania dokonanej zmiany lub treści nowych dokumentów/okoliczności. Termin na wniesienie odwołania biegnie w tym przypadku od dnia opublikowania przez zamawiającego wyjaśnień do treści SWZ. Wykonawca nie może być pozbawiony możliwości kwestionowania treści zapisów SWZ, których nie znał wcześniej.