Czy można zmienić wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego tuż przed jej zawarciem?

zobowiązanie podmiotu trzeciego

Przepisy Pzp nie regulują wprost możliwości wprowadzenia zmian we wzorze umowy o udzielenie zamówienia publicznego tuż przed jej zawarciem. Warto jednak przyjrzeć się orzecznictwu KIO i sądów w tej kwestii.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Za możliwością zmiany opublikowanego wzoru umowy tuż przed jej podpisaniem, opowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku z 10 lutego 2009 r. KIO stwierdziła, że: „w ocenie Izby, nie istnieją przeszkody do zawarcia umowy z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia. (…) jako możliwość dokonania takiej zmiany należy wskazać przepis art. 144 ust. 1 ustawy pzp w jego brzmieniu przed nowelizacją, który zezwala na dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji której nie można było przewidzieć lub gdy zmiany są korzystne. Izba przychyla się do poglądu wyrażonego w wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 2.06.2005 roku (Sygn. akt III Ca 262/05), gdzie wskazano, że nie ma przeszkód aby przepis art. 144 ust. 1 ustawy pzp zastosować odpowiednio po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza – w określonych sytuacjach – dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie[1].

W innym wyroku KIO[2] stwierdziła, że „przepis art. 140 ust. 2 ustawy p.z.p. zezwala w szczególnie uzasadnionych przypadkach na zmianę sposobu spełnienia świadczenia jeszcze przed zawarciem umowy. (…) Przepis art. 144 ustawy p.z.p. zezwala na dokonanie zmian po zawarciu umowy. Skoro bowiem ustawa dopuszcza zmiany umowy już zawartej, to tym bardziej można zmienić zapisy przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem oczywiście wykazania okoliczności określonych w przepisie art. 140 ust. 2 ustawy p.z.p.”.

Orzecznictwo sądów

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział III Cywilny Odwoławczy w wyroku z 2 czerwca 2005 r., uznał, że: „nie ma przeszkód, aby przepis ten przepis [art. 144 ust. 1 poprzednio obowiązującego Pzp – przyp. wł.] zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a jeszcze przed podpisaniem umowy. Jeśli bowiem można — w sytuacjach szczególnych, o których mowa w w/w przepisie — zmienić postanowienia umowy już zawartej, to wydaje się, że tym bardziej można zmienić prawa i obowiązki stron przyszłej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okresie po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy. Oczywiście będzie to dopuszczalne tylko wtedy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie finalizowania prac nad projektem umowy albo zmiany są korzystne dla zamawiającego[3].

Podsumowanie

Choć przedstawione powyżej orzeczenia zostały wydane na podstawie uchylonej ustawy, to pozostają aktualne w odniesieniu do obowiązującego Pzp.

Możliwa jest zatem zmiana umowy przed jej zawarciem, a po wyłonieniu wykonawcy. Obwarowane jest to jednak pewnymi warunkami. W szczególności:

  • zakres projektowanej zmiany musi być tożsamy z warunkami zmiany umowy wprowadzonymi do jej treści, lub mieścić się w zakresie przesłanek dopuszczalności zmiany umowy wskazanych w Pzp,
  • konieczność wprowadzenia zmian musi wynikać z okoliczności, które nastąpiły dopiero po otwarciu ofert w postępowaniu.

[1] Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 125/09.

[2] Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 25/08.

[3] Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Wydział III Cywilny Odwoławczy z dnia 2 czerwca 2005r., sygn. akt: III Ca 262/05.