Czy na potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC wystarczy złożyć polisę?

Zamawiający mogą wymagać od wykonawców posiadania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Często zamawiający decydują się na określenie warunku w zakresie ubezpieczenia. Jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca, aby potwierdzić, że posiada wymagane ubezpieczenie? Czy wystarczy złożyć polisę OC?

Zgodnie z przepisami zamawiający może żądać złożenia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Przepisy nie precyzują jakie dokumenty stanowią wystarczające potwierdzenie.

Polisa OC i dowód zapłaty składki

Każdemu na myśl przychodzi od razu polisa OC. Tak, z pewnością jest to dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia. Jednakże w niektórych przypadkach, złożenie samej polisy nie będzie wystarczające.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia nie wskazano inaczej, i jeżeli dzień zapłacenia składki lub pierwszej jej raty następuje po dniu zawarcia umowy, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie w dniu zawarcia umowy, lecz w dniu następującym po dniu zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Dopiero więc w przypadku braku wskazania w umowie ubezpieczenia okresu ubezpieczenia, umowa obowiązuje od dnia następnego po dniu opłacenia składki lub jej pierwszej raty.

Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki albo jej pierwszej raty, a tej nie zapłacono w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Może też żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. Brak zapłaty składki może więc powodować wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, a co za tym idzie utratę aktualności przez polisę OC.

Zakres dokumentów, jakie wykonawca powinien złożyć, będzie wynikał więc z treści samej polisy OC. Konieczne może okazać się złożenie nie tylko polisy OC. Dodatkowo potrzebne będą dokumenty potwierdzające uiszczenie składki lub rat składki, które stały się wymagalne do dnia złożenia polisy. Takim dokumentem będzie w szczególności potwierdzenie przelewu.

Podsumowanie

Podsumowując, wykonawca powinien złożyć określone dokumenty w zależności od treści polisy (umowy ubezpieczenia). I tak:

  1. jeżeli polisa OC wskazuje, że składka lub jej raty wymagalne do dnia złożenia polisy zostały już zapłacone – wystarczające jest złożenie polisy OC,
  2. jeżeli polisa OC przewiduje obowiązywanie ubezpieczenia od określonej daty, bez uzależnienia obowiązywania ubezpieczenia od zapłacenia składki, a jednocześnie nie upłynął termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty – wystarczające jest złożenie polisy OC,
  3. jeżeli polisa OC przewiduje obowiązywanie ubezpieczenia od określonej daty, bez uzależnienia obowiązywania ubezpieczenia od zapłacenia składki, a jednocześnie upłynął termin zapłaty składki lub jej rat – konieczne jest złożenie polisy OC i dowodów zapłaty składki lub rat składki wymagalnych do dnia złożenia dokumentów,
  4. jeżeli polisa OC uzależnia jej obowiązywanie od opłacenia składki lub jej raty – konieczne jest złożenie polisy OC i dowodów zapłaty składki lub rat składki wymagalnych do dnia złożenia dokumentów.