Czy wyjaśnienia zamawiającego wymagają zmiany specyfikacji zamówienia?

Powszechnym jest, że po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pojawiają się pytania oraz wątpliwości co do treści specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawcy mają w takiej sytuacji prawo złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Jeśli odpowiedź zamawiającego w rzeczywistości stanowi zmianę wcześniej określonych wymagań, bądź doprecyzowanie zapisów SWZ, konieczna jest zmiana samej specyfikacji? Czy wiążąca staje się już jednak sama odpowiedź zamawiającego i zamawiający nie musi już wprowadzać zmian w innych dokumentach?

Pzp wprowadza możliwość zwrócenia się wykonawcy do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Pzp nie przewiduje jednak obowiązku wprowadzenia zmian do treści specyfikacji warunków zamówienia, dokonanych wskutek odpowiedzi lub wyjaśnień zamawiającego na pytania skierowane przez wykonawców.

Wszelkie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnienia czy też doprecyzowania treści SWZ, zadane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wiążą wykonawców. Nie ma konieczności konieczności ich formalnego wprowadzenia do treści specyfikacji warunków zamówienia.

W celu zachowania przejrzystości postępowania zamawiający powinien, na skutek udzielonych odpowiedzi, dokonać zmian w treści SWZ, w szczególności jeśli zmiany byłyby istotne. Jednakże brak takiego działania ze strony zamawiającego nie stanowi naruszenia przepisów. Jak już wspomniałam, same odpowiedzi oraz wyjaśnienia zamawiającego udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania wiążą bezpośrednio wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Ważne jest jedynie, aby wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania w celu zapewnienia możliwości zapoznania się z nimi wykonawcom.

Zgodnie ze stanowiskiem KIO, wyrażonym w jednym z wyroków, zaniechanie uaktualnienia wymogu nie zwalnia wykonawców z obowiązku uwzględnienia zmienianych odpowiedziami wymagań zawartych w SWZ.

Co w przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu?

Pewna odmienność zachodzi, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadzić do zmiany treści opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający ma obowiązek:

  1. przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż progi unijne,
  2. zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podkreślenia wymaga, że obowiązek taki spoczywa na zamawiającym niezależnie czy dana informacja stanowi element obligatoryjny ogłoszenia. Zamawiający ma zatem obowiązek zaktualizować przekazane informacje niezależnie czy mają charakter fakultatywny czy też obligatoryjny.