Doręczenia elektroniczne w postępowaniu odwoławczym – nowelizacja

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. umożliwia wnoszenie pism w postępowaniu odwoławczym, sporządzanych w postaci elektronicznej, także na adres do doręczeń elektronicznych.
Czym jest adres do doręczeń elektronicznych?

Adres do doręczeń elektronicznych nie jest adresem e-mail. Jest to ciąg znaków przeznaczony do realizacji usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, który umożliwi otrzymywanie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną. Informacje o adresach do doręczeń elektronicznych udostępniane są w Bazie adresów elektronicznych.

Baza adresów elektronicznych (BAE) jest rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Przeznaczona jest m.in. do gromadzenia adresów do doręczeń elektronicznych podmiotów publicznych i niepublicznych. Dostęp do BAE będą mieli wyłącznie użytkownicy korzystający z usługi e-Doręczeń.

Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do BAE jest obowiązkowy dla podmiotów publicznych. Termin zaistnienia obowiązku wpisu adresu do doręczeń elektronicznych wynika z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Jakie dokumenty można wnosić na adres do doręczeń elektronicznych?

Zgodnie z Pzp, pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych.

Jak wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą, odwołania i przystąpienia sporządzone postaci elektronicznej należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej. Skrzynka jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl.

Natomiast pozostałe pisma w postępowaniu odwoławczym, sporządzone w postaci elektronicznej, przekazuje się także na adres poczty elektronicznej, przy użyciu którego obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej, tj. odwolania@uzp.gov.pl.

W wyniku wprowadzonej zmiany, pisma w postępowaniu odwoławczym można wnosić również na adres do doręczeń elektronicznych.

Skarga do Sądu Okręgowego

Zmiana przepisów poszerzyła także sposoby składania skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej bądź postanowienie Prezesa Izby. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, za równoznaczne z wniesieniem skargi uważa się zarówno złożenie skargi w placówce pocztowej operatora, jak i jej wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych.

Powyższa zmiana jest konsekwencją wdrażania usług publicznych w formie cyfrowej. Z założenia usługi te powinny stanowić domyślną formę komunikacji podmiotów publicznych i prywatnych, zastępując tradycyjną formę papierową.