Dostępność w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych

przekazanie odwołania zamawiającemu

W związku z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, nowe obowiązki muszą wypełniać podmioty publiczne i prywatne, które biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zaczęła obowiązywać od 6 września. Regulacje dotyczą umów związanych z realizowaniem zadań finansowanych z udziałem środków publicznych.

Dostępność

Ustawa o zapewnieniu dostępności określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Dostępność na podstawie ustawy rozumiana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania wskazane w ustawie, będące wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

Obowiązek określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności

Nowo obowiązujące przepisy wprowadziły obowiązek określenia przez podmiot publiczny, w treści umowy na realizację zadań lub zamówień publicznych, warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli podmiot publiczny zamierza:

  • zlecić lub powierzyć, na podstawie umowy, realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych,
  • udzielić zamówienia publicznego
    – podmiotom innym niż podmioty publiczne, musi również określić w treści zawieranej umowy warunki służące zapewnieniu dostępności w zakresie zlecanych zadań lub zamówień publicznych.

Warunki określane w umowie muszą uwzględniać minimalne wymagania, które służą zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, podmiot publiczny powinien określić warunki dostępności w sposób adekwatny do zakresu zadania bądź zamówienia.

Obowiązek zapewnienia dostępności przez podmioty prywatne

Od 6 września 2021 r. obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożono również na podmioty prywatne.

Zgodnie z obowiązującą regulacją, podmiot inny niż podmiot publiczny realizujący, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, ma obowiązek zapewnić dostępność w zakresie określonym w tej umowie.

Podmioty prywatne mają więc obowiązek zapewnić dostępność zgodnie z umową zawartą z podmiotem publicznym.

Dostępność a zamówienia publiczne

Określenie warunków służących zapewnieniu dostępności jest więc obecnie elementem obligatoryjnym umów w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający publiczni mają obowiązek określić w umowach o udzielenie zamówienia publicznego warunki służące zapewnieniu dostępności. Natomiast wykonawcy mają obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Należy pamiętać, że powyższe obowiązki znajdą zastosowanie zarówno przy udzielaniu zamówień publicznych na podstawie ustawy Pzp, jak i w przypadku zlecania czy powierzania realizacji zadań publicznych w innym trybie.