Tłumaczenie dokumentów na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zasada jednej oferty

Profesjonalny tłumacz czy wykonawca samodzielnie – kto powinien przetłumaczyć z języka obcego dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Wprawdzie przepisy prawa zamówień publicznych nie mówią wprost, interpretacja jest dość oczywista.

Obowiązek tłumaczenia dokumentów

Generalną zasadą jest, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, składając dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek złożyć również tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jedynie gdy zamawiający wprost w dokumentach zamówienia wyraził zgodę na złożenie dokumentów również w języku obcym.

Profesjonalny tłumacz czy samodzielny wykonawca?

Warto wiedzieć, że dokumenty składane w języku obcym wykonawca może przetłumaczyć samodzielnie. Tłumaczenie nie musi więc zostać sporządzone przez tłumacza, czy też tłumacza przysięgłego.

Zarówno przepisy Pzp, jak i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, nie narzucają sposobu oświadczania tłumaczenia dokumentów. §5 rozporządzenia wskazuje wyłącznie na wymóg przekazania dokumentów sporządzonych w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem. Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymogów, jakie powinno spełniać tłumaczenie dokumentów.

W związku z powyższym wybór sposobu sporządzenia tłumaczenia zależy od decyzji wykonawcy. Formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonał je samodzielnie.

Powyższą interpretację potwierdza również wyrok KIO z dnia 13 lutego 2015 r., o sygnaturze akt KIO 182/15. KIO uznała, że zarzut, dotyczący dołączonych do oferty wykonawcy dokumentów w języku obcym, a nieprzetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego, nie podlega uwzględnieniu. KIO wskazała, że niezasadny jest zarzut naruszenia obowiązku przedłożenia w ofercie tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego, gdyż taka rygorystyczna forma tłumaczenia nie wynika ani ze specyfikacji warunków zamówienia, ani z obowiązujących przepisów prawa. Pomimo, że powyższy wyrok zapadł w poprzednim stanie prawnym, pozostaje on aktualny w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

Jakość tłumaczenia

Wykonawcy decydując się na tłumaczenie samodzielne powinni dochować należytej staranności i zadbać o najwyższą jakość tłumaczenia. Należy zwrócić uwagę, że zamawiający może zweryfikować poprawność złożonego tłumaczenia, mimo że nie ma takiego obowiązku. Co więcej, wszelkie ewentualne błędy w tłumaczeniu mogą zostać wykorzystane przez konkurencję na niekorzyść wykonawcy. Istotnym jest, aby ewentualny błąd nie wpływał na merytoryczną ocenę dokumentu. Warto więc wziąć pod rozwagę, czy nie pozostawić tłumaczenia profesjonalistom.

Więcej na temat składania dokumentów w języku obcym, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, przeczytacie Państwo tu.