Z piątej pozycji w rankingu ofert po uzyskanie zamówienia

wygrana przed KIO

Po raz kolejny Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w sporze z zamawiającym w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Dzięki skutecznemu doradztwu prawnemu, w wyniku dwóch odwołań, klient, którego oferta znajdowała się na piątej pozycji w rankingu ofert, uzyskał zamówienie.

Przebieg sprawy

Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi ochrony osób i mienia. Początkowo oferta klienta uplasowała się dopiero na piątej pozycji w rankingu ofert.

Kancelaria, w imieniu klienta, przygotowała odwołanie od czynności zamawiającego. Odwołanie dotyczyło wyboru jako najkorzystniejszej, oferty, która zawierała rażąco niską cenę oraz nieodrzucenia ofert znajdujących się na wyższych pozycjach rankingu, pomimo że ceny zaoferowane przez wykonawców były również rażąco niskie.

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, błędnie uwzględnił w kalkulacji ceny ofertowej, dofinansowanie udzielane przez PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zamawiający w dokumentacji postępowania wyłączył taką formę zatrudnienia z realizacji przedmiotowego zamówienia. Natomiast wykonawcy, których oferty uplasowały się wyżej w rankingu ofert, zaoferowali ceny, za które niemożliwym byłoby należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. Kwestionowane ceny ofertowe nie pokrywały nawet minimalnych kosztów wynagrodzeń pracowników.

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty podniesione w treści odwołania. W wyniku podjętych przez niego działań, oferta klienta zajęła trzecią pozycję w rankingu ofert. Oczywiście nie było to rozwiązanie satysfakcjonujące.

W imieniu klienta, kancelaria przygotowała drugie odwołanie od czynności zamawiającego polegającej na błędnym wyborze oferty najkorzystniejszej i nieodrzuceniu ofert zawierających rażąco niskie ceny. Sposób w jaki wykonawcy skalkulowali ceny ofertowe doprowadził do ustalenia rażąco niskich cen. Wykonawca, którego oferta tym razem została wybrana jako najkorzystniejsza, popełnił liczne błędy w wyliczeniach kosztów przedmiotowego zamówienia. To spowodowało, że błędnie skalkulował cenę ofertową. Wykonawca przyjął między innymi błędną podstawę do wyliczenia kosztów świadczenia urlopowego. Co więcej, nie przedłożył również dowodów uzasadniających zaoferowaną przez niego cenę.

Rozstrzygnięcie

KIO uwzględniła odwołanie w zakresie oferty najkorzystniejszej. Nakazała zamawiającemu unieważnić czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzyć czynności badania i oceny ofert, a także odrzucić ofertę, którą wybrano jako najkorzystniejszą.

W wydanym rozstrzygnięciu KIO zaznaczyła, że wyjaśnienia wykonawcy, co do zasady, muszą być konkretne, wyczerpujące, odpowiednio umotywowane. Ponadto muszą rzeczywiście uzasadniać podaną w ofercie cenę, wykazując, że możliwe i realne jest wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę.

Dodatkowo KIO wskazała, że konieczność poparcia przedstawianych wyjaśnień dowodami ma kluczowe znaczenie dla ich oceny. Same wyjaśnienia rzadko kiedy można bowiem uznać za w pełni obiektywne, bo składa je podmiot bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem.

KIO podkreśliła, że „brak odniesienia się do dokonanego przez odwołującego wyliczenia kosztów świadczenia urlopowego i wskazanej błędnej podstawy wyliczenia tego kosztu, przesądza o konieczności uwzględnienia odwołania”. KIO uznała, że z uwagi na zaniechanie wykazania i udowodnienia, że cena oferty jest realna i pokrywa wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz zawiera zysk, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

Skutki postępowania odwoławczego

Konsekwentne prowadzenie postępowań odwoławczych i wyrok KIO diametralnie zmieniły pozycję wykonawcy reprezentowanego przez kancelarię. Zamawiający przeanalizował również ofertę z drugiej pozycji w rankingu ofert i  odrzucił ją z uwagi na rażąco niską cenę. Zamawiający ustalił, że wykonawca ten poprzez błędne przyjęcie podstawy do wyliczenia kosztów świadczenia urlopowego błędnie obliczył wysokość tego świadczenia.

Ostatecznie zamawiający, jako najkorzystniejszą, wybrał ofertę klienta kancelarii.

Z ramienia kancelarii sprawę prowadził zespół prawa zamówień publicznych w składzie: r. pr. Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół , r. pr. Magdalena Waraksa-Kulesza, apl. radc. Sylwia Stupak.