Jak rozwiązać problem z uzyskaniem wymaganego dokumentu?

stara maszyna do pisania

Ze względu na stan epidemii, działalność urzędów i instytucji państwowych, w kraju i zagranicą, ograniczono a nawet częściowo wstrzymano. W związku z tymi nieoczekiwanymi zmianami, wykonawcy mogą mieć poważne problemy z uzyskaniem wielu dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwoli wykonawcom wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. Wymagany dokument można zastąpić oświadczeniem wykonawcy.

Wykonawca zagraniczny

W odniesieniu do wykonawców zagranicznych, w przepisach wprost występuje możliwość zastąpienia wymaganych dokumentów oświadczeniami. Wykonawca może skorzystać z takiej możliwości, gdy w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania, wymagany dokument z zasady nie jest wydawany, bez względu na okoliczności.

Niewydawanie dokumentów

Przez „niewydawanie dokumentów” rozumieć należy także sytuację, gdy dokument
w normalnych warunkach jest wydawany, lecz ze względu na wystąpienie czynników zewnętrznych jego wydawanie czasowo wstrzymano.

Zasada równego traktowania

W świetle zasady równego traktowania wykonawców, uznać więc należy, że uprawnienie do złożenia oświadczenia zamiast wymaganego dokumentu przysługuje również wykonawcy krajowemu.

Wykonawca krajowy może oświadczeniem zastąpić dokument wydawany przez odpowiednią instytucję. Jednak, aby skorzystać z tej możliwości, musi wykazać, że okoliczności zaistniałe w związku z epidemią uniemożliwiają mu uzyskanie tego dokumentu.

Obiektywne przeszkody

Informacje w zakresie działania urzędów, organów i instytucji państwowych są powszechnie dostępne. Nie należy jednak z góry przyjmować, że uzyskanie wymaganego dokumentu jest niemożliwe i że aktualnie nie są one wydawane. Wykonawca powinien wykazać zamawiającemu, że w danej sytuacji obiektywnie nie mógł uzyskać konkretnego dokumentu z powodu wstrzymania ich wydawania.