Jak skutecznie złożyć odwołanie do KIO w ramach konsorcjum?

zasoby podmiotu trzeciego

W praktyce zamówień publicznych wykonawcy często wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Członkowie konsorcjum muszą jednak pamiętać o szczególnych zasadach składania ewentualnych odwołania do KIO.

Celem wspólnego składania oferty jest pozyskanie zamówienia, które ze względu na swoją wielkość, czy też specyfikę, przekracza możliwości samodzielnego wykonawcy. Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę złożyło konsorcjum, lecz jeden z jego członków nie chce złożyć odwołania do KIO? Czy możliwe jest złożenie odwołania wyłącznie przez jednego z członków konsorcjum?

W sytuacji, gdy kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, przez co składa wspólnie ofertę w danym postępowaniu, odwołanie do KIO mogą złożyć wyłącznie wszyscy wykonawcy łącznie. Jeżeli odwołanie złoży jeden, bądź część wykonawców będących członkami konsorcjum – KIO odrzuci wniesione w ten sposób odwołanie.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie m.in. w postanowieniu KIO z 29 września 2014 r., sygn. akt: KIO 1868/14, w którym to Izba wskazała, że „w przypadku, gdy ofertę złożyli wykonawcy działający wspólnie (konsorcjum), uprawnienie do wniesienia odwołania wobec czynności podjętych przez zamawiającego przysługuje, tylko i wyłącznie, wszystkim tym podmiotom działającym, tak jak przy złożeniu oferty, wspólnie. Niedopuszczalnym tym samym jest, aby odwołanie wniósł wyłącznie we własnym imieniu jeden tylko członek konsorcjum. Koniecznym jest, aby osoba lub podmiot, aby mogła zostać uznana za uprawnioną do wniesienie odwołania, działała w imieniu tego samego grona podmiotów, które złożyło wspólną ofertę zamawiającemu”.

Należy więc pamiętać, że w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, legitymację do wniesienia odwołania mają wspólnie wszyscy członkowie konsorcjum.