Aktualności

wygrana przed KIO
20 stycznia 20217 kwietnia 2021

Wygrana sprawa o wadium

Wątpliwości i niejasności postanowień SIWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy, a zatrzymanie wadium uzasadnia jedynie całkowita bierność wykonawcy i niepodporządkowanie się wezwaniom zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji. Takie rozstrzygnięcie, korzystne dla naszego klienta, wydał Sąd w sprawie dotyczącej zwrotu wadium wniesionego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mecenas Daniel Siedacz, Partner Kancelarii Radców Prawnych...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
15 stycznia 20217 kwietnia 2021

Opłaty od skargi na orzeczenie KIO pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny orzekł 2 grudnia 2020 r., że opłata od skargi na orzeczenie KIO w obecnie obowiązującej wysokości, jest niezgodna z Konstytucją. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której skarga...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
4 grudnia 20207 kwietnia 2021

Ustawa covidowa ponownie wyłącza stosowanie Pzp

Kolejna nowelizacja tzw. ustawy covidowej wprowadza ponownie wyłącznie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych do zamówień na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Poprzednia regulacja Już w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano wyłączenie stosowania...

Zobacz wpis
sankcja zatrzymania wadium
17 sierpnia 20207 kwietnia 2021

Sankcja zatrzymania wadium

W orzecznictwie i doktrynie istnieją dwa poglądy dotyczące sankcji zatrzymania wadium. Można jednak zaobserwować wyraźne ujednolicenie linii orzeczniczej na niekorzyść wykonawców. Przepis ustawy Sankcja zatrzymania wadium jest określona w art. 46 ust. 4a Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2009 r. Zgodnie z tym przepisem, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawców...

Zobacz wpis
ograniczenie kar umownych
14 lipca 20207 kwietnia 2021

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0. OGRANICZA MOŻLIWOŚCI ZASPOKAJANIA KAR UMOWNYCH

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła ograniczenie możliwości zaspokajania kar umownych w zamówieniach publicznych. Ograniczono możliwość potrącania kar umownych naliczonych wykonawcy zamówienia oraz dochodzenia zaspokojenia naliczonej kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ograniczenia dla zamawiających Zgodnie z nowym art. 15r1 ust. 1 Tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
1 lipca 20207 kwietnia 2021

Najnowsze rozstrzygnięcie SN w zakresie zastrzeżenia kar umownych

Sąd Najwyższy, 30 czerwca 2020 r., rozstrzygnął nurtującą wielu zamawiających i wykonawców wątpliwość prawną w zakresie kar umownych. Zagadnienie dotyczyło ważności zastrzeżenia w umowie o udzielenie zamówienia publicznego kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez (generalnego) wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Z powyższą kwestią do Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd...

Zobacz wpis
książki o pzp
30 czerwca 20207 kwietnia 2021

Tarcza Antykryzysowa 4.0. Zmiany w Pzp

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie Prawa zamówień publicznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji Aktualnie, zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. Dotychczas, zgodnie z obowiązującą ustawą, zamawiający musiał zamieścić ogłoszenie także w miejscu publicznym, dostępnym w swojej siedzibie. Zgodnie z nowymi...

Zobacz wpis
stara maszyna do pisania
23 czerwca 20207 kwietnia 2021

Jak rozwiązać problem z uzyskaniem wymaganego dokumentu?

Ze względu na stan epidemii, działalność urzędów i instytucji państwowych, w kraju i zagranicą, ograniczono a nawet częściowo wstrzymano. W związku z tymi nieoczekiwanymi zmianami, wykonawcy mogą mieć poważne problemy z uzyskaniem wielu dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwoli wykonawcom wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. Wymagany dokument można...

Zobacz wpis
obowiązkowa wizja lokalna
4 czerwca 20207 kwietnia 2021

Depozyt sądowy nie stanowi remedium na sporne z wykonawcą roszczenia podwykonawców

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako pzp z 2004 r.) (podobnie jak przepisy ustawy z 11 września 2019 r., które wejdą w życie 01.01.2021 r. – dalej jako pzp z 2019 r.) przewidują specjalną procedurę zgłaszania podwykonawców robót budowlanych (w tym podwykonawców świadczących usługi lub dostawy w...

Zobacz wpis
KIO
22 maja 20207 kwietnia 2021

Czekasz na rozprawę przed KIO? Niebawem otrzymasz zawiadomienie

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0 Krajowa Izba Odwoławcza podejmuje rozpatrywanie spraw odwoławczych z udziałem stron i uczestników postępowania. Na tą wiadomość wielu przedsiębiorców czekało z niecierpliwością. Pierwsze rozprawy przewidziano na poniedziałek, 25 maja. W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania o organizację rozpraw i posiedzeń przed KIO. Czy uczestnikom postępowania...

Zobacz wpis
cofnięcie odwołania KIO
19 maja 20207 kwietnia 2021

KIO wznawia rozpatrywanie odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza oraz Ministerstwo Rozwoju podjęły prace nad wznowieniem rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z trwająca epidemią, w połowie marca, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zdecydował o czasowym zawieszeniu rozpatrywania spraw przed KIO. Z upływem tygodni, w trakcie których organ nie rozpatrywał spraw, doszło do wstrzymania realizacji wielu...

Zobacz wpis
zasada jednej oferty
12 maja 20207 kwietnia 2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE PANDEMII. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Ustawa antykryzysowa nie zawiera w zakresie wykonywania umowy o zamówienie publiczne żadnych szczególnych zasad, które pozwalałyby wykonawcom sprawniej reagować na zaistniałą sytuację, niż zasady wynikające już z obowiązującego prawa zamówień publicznych. Wykonawcy muszą jednak postępować zgodnie z poniższą procedurą.  Niezastosowanie jej zapisów może pozbawić w przyszłości strony środków ochrony ich praw. Czynności informacyjne wstępne, czyli...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
11 maja 20207 kwietnia 2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE PANDEMII. INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Ustawa antykryzysowa nie zawiera w zakresie wykonywania umów o zamówienie publiczne żadnych szczególnych zasad. Nie ma nowych regulacji, które pozwalałyby sprawniej reagować na zaistniałą sytuację, niż zasady wynikające z obowiązującego prawa zamówień publicznych. Zamawiający muszą jednak postępować zgodnie z poniższą procedurą, której niezastosowanie może pozbawić w przyszłości strony środków ochrony ich praw. Informacja wykonawcy o...

Zobacz wpis
Pomoc prawna w dobie koronawirusa
4 maja 20207 kwietnia 2021

Pomoc prawna w dobie koronawirusa

Realizacja umów z zakresu zamówień publicznych w czasie stanu pandemii koronowirusa może być znacząco utrudniona. Pomocy prawnej mogą potrzebować zarówno zamawiającym jak i wykonawcy.Prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, doświadczeni w reprezentowaniu interesów zamawiających i wykonawców, dołożą wszelkich starań, aby negatywne skutki kryzysu jak najmniej odbiły się na realizacji umów o zamówienia publiczne. Jak...

Zobacz wpis
projekt unijny w czasie pandemii, banknoty i bilon euro
3 maja 20207 kwietnia 2021

PLANUJESZ REALIZACJĘ PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? POZNAJ NOWE REGULACJE

Od 18 kwietnia obowiązuje ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych. Nowe przepisy mają przeciwdziałać negatywnym wpływom wystąpienia koronawirusa na realizację projektów unijnych, jak również zapewnić możliwość realizacji kolejnych planowanych działań, w tym konkursów. Zamierzasz złożyć lub złożyłeś wniosek o dofinasowanie ze środków UE? Zapoznaj się ze szczegółami nowych regulacji. Projekty,...

Zobacz wpis
zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych
3 maja 20207 kwietnia 2021

JAK REALIZOWAĆ PROJEKT UNIJNY W CZASACH PANDEMII?

Realizacja projektów unijnych w czasach pandemii może być znacznie utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. Kryzys wywołany koronawirusem wymusił wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. W ramach działań antykryzysowych, od 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje ustawa, którą wprowadzono szczególne rozwiązania związane z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych. Nowe przepisy  mają przeciwdziałać negatywnym...

Zobacz wpis