KIEDY COFNĄĆ ODWOŁANIE, ABY ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY?

cofnięcie odwołania KIO

Odwołujący może cofnąć odwołanie wniesione do KIO na każdym etapie postępowania odwoławczego, aż do momentu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania KIO umarza postępowanie odwoławcze. W takiej sytuacji sposób rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego zależy od tego, kiedy odwołujący złoży oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Cofnięcie odwołania przed otwarciem rozprawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli odwołujący cofnie odwołanie najpóźniej dzień przed rozprawą lub posiedzeniem przed KIO – odwołującemu zwraca się 90% wpisu od odwołania. Wykonawca nie ponosi w tym wypadku żadnych dodatkowych kosztów.

Natomiast w sytuacji, gdy odwołujący cofnie odwołanie w tym samym dniu, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia przed KIO, odwołującemu również zwraca się 90% wpisu od odwołania, jednak ponosi on uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego. Koszty te obejmują:

  • koszty związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę,
  • wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika,
  • inne uzasadnione wydatki, w tym koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym.

Cofnięcie odwołania po otwarciu rozprawy

W przypadku, gdy odwołujący cofnie odwołanie dopiero po otwarciu rozprawy, ponosi koszty, o których mowa powyżej, a uiszczony wpis nie podlega zwrotowi.