Kiedy wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

Kiedy wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

Wykonawca może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Jednak nie zawsze będzie to możliwe.

Obowiązek osobistego wykonania

Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy. Zamawiający powinien wyraźnie przewidzieć to ograniczenie w warunkach zamówienia i ściśle określić zakres kluczowych zadań. W takim przypadku wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania części zamówienia, określonej przez zamawiającego jako kluczowa, innemu podmiotowi.

Zadania kluczowe

Pzp nie definiuje pojęcia „kluczowych zadań”. Zgodnie z orzecznictwem KIO, za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy. Kompetencje tego wykonawcy oraz osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na wykonanie tego szczególnego elementu, a w następstwie również całego przedmiotu zamówienia, z należytą starannością.

Ograniczenie możliwości polegania na zasobach podmiotu trzeciego

Jeśli zamawiający zastrzeże obowiązek osobistego wykonania kluczowych robót budowlanych lub usług, to ogranicza wykonawcy możliwość powierzenia tych zadań innemu podmiotowi jako podwykonawcy. Tym samym, wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wymaga zamawiający do realizacji kluczowych części robót budowlanych lub usług. Wykonawca musi dane warunki udziału w postępowaniu spełnić samodzielnie.

Orzecznictwo: wyrok KIO z dnia 5 lipca 2021 r., sygn. akt: KIO 1381/21, KIO 1388/21.

Szerzej o tym, jak skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pisaliśmy tu.