Nowe progi unijne od 1 stycznia 2022 r.

przekazanie odwołania zamawiającemu

Wraz z początkiem roku obowiązywać będą nowe minimalne wartości zamówienia, od których zamawiający będą zobligowani do stosowania trybów postępowania o udzielenie zamówienia właściwych dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Wartości te będą nieznacznie wyższe niż obowiązujące obecnie. Wzrośnie również nowy średni kurs złotego w stosunku do euro.

Nowe progi unijne

Komisja Europejska 10 listopada 2021 r. przyjęła dwa rozporządzenia aktualizujące wartości progów unijnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Mowa o Rozporządzeniach Delegowanych Komisji (UE) z 10 listopada 2021 r. o numerach 2021/1950, 2021/1952 oraz 2021/1953.

Próg dotyczący zamówień na roboty budowlane wynoszący obecnie 5 350 000 euro, od 1 stycznia 2022 r. wyniesie 5 382 000 euro.

Z kolei progi dotyczące zamówień na dostawy i usługi zmieniają się następująco:

  • w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, próg zostanie nieznacznie podwyższony z obecnie obowiązującej kwoty 139 000 euro do kwoty 140 000 euro,
  • w przypadku zamówień udzielanych przez innych zamawiających publicznych, próg z kwoty 214 000 euro wzrośnie do 215 000 euro,
  • w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających sektorowych oraz w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, próg z kwoty 428 000 euro zostanie podwyższony do kwoty 431 000 euro.

Progi zamówień na usługi społeczne pozostaną natomiast bez zmian. W przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających klasycznych będzie to kwota 750 000 euro. W przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zamawiane przez zamawiających sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa próg wyniesie 1 000 000 euro.

Nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C nr 3457 z 11 listopada 2021 r. ukazał się komunikat Komisji Europejskiej nr 2021/C 457/01 określający równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE. W związku z powyższym komunikatem, od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro. Stanowi on wiążący przelicznik walut krajowych na euro, w celu określenia kwot progowych, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2022 r. przelicznik ten został podwyższony do 4,4536.

Nowe progi unijne i ich równowartości w złotych

15 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Poszczególne nowe progi w przeliczeniu na polskie złote będą się kształtować następująco:

Warto pamiętać, że zmiana progów dotyczyć będzie postępowań, które opublikowane zostaną po 1 stycznia 2022 r.