Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp

Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp

Wraz z początkiem roku, prócz podwyższonych progów unijnych, na zamawiających i wykonawców czekają zmiany wynikające z nowych rozporządzeń do ustawy Pzp. Na początek warto zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe w nich zawarte.

Przepisy przejściowe dotyczące kosztorysów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, w przypadku przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego po 31 grudnia 2021 r., zamawiający, w celu ustalenia wartości zamówienia, może korzystać odpowiednio z kosztorysów sporządzonych przed wejściem w życie rozporządzenia. Od daty ich sporządzenia nie może jednak upłynąć więcej niż 6 miesięcy.

Ponadto do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 r., w zakresie ustalenia wartości zamówienia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Przepisy przejściowe dotyczące sprawozdań rocznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe. Mowa tu o postępowaniach prowadzonych jeszcze na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tzw. Stare Pzp). Roczne sprawozdanie z tych postępowań należy sporządzić na podstawie poprzednio obowiązującego rozporządzenia.

Natomiast nowe rozporządzenie należy stosować, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po 31 grudnia 2020 r., a przed 1 stycznia 2022, czyli prowadzonych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy Pzp. W tym przypadku bez znaczenia jest czy postępowania te zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czy nie.

Przepisy przejściowe dotyczące dokumentacji projektowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 r., w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Natomiast w celu przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wszczynanego po 31 grudnia 2021 r. zamawiający może korzystać z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Warunkiem jest, aby w czasie ich sporządzenia spełniały wymagania określone w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu.

Powyższe rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2022 r.

Nowe progi unijne od 1 stycznia 2022 r.