Nowelizacja przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy

wyłączenie

Nowe progi unijne i nowe rozporządzenia do ustawy, to nie wszystkie nowinki czekające na zamawiających i wykonawców w tym roku. Nowelizacji uległy również przepisy Pzp dotyczące przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z uwagi na prawomocne skazanie za przestępstwo.

Rozszerzony katalog czynów zabronionych

Podstawa obowiązkowego wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została rozszerzona poprzez dodanie do katalogu czynów zabronionych:

  • przestępstwa nieuczciwego udziału w zakładach wzajemnych przewidzianego ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz
  • przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej wbrew zakazowi przewidzianego ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Należy pamiętać, że powyższa przesłanka ma zastosowanie wobec wykonawcy będącego osobą fizyczną, jak i wykonawcy będącego osobą prawną. W przypadku wykonawcy będącego osobą prawną, przesłanka ta znajdzie zastosowanie, gdy członka zarządu, członka rady nadzorczej, wspólnika lub prokurenta wykonawcy prawomocnie skazano za czyn wskazany w katalogu.

Powyższa zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Przepisy przejściowe

Wątpliwości uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą budzić przepisy przejściowe. Ustawa wprowadzająca powyższą zmianę nie zawiera bowiem odrębnego przepisu przejściowego odnoszącego się do postępowań będących w toku.

Wątpliwości rozwiał jednak Urząd Zamówień Publicznych w wydanej niedawno opinii. Zgodnie ze stanowiskiem UZP do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 r., należy stosować przepis w brzmieniu dotychczasowym tj. sprzed wejścia w życie powyższej zmiany.

Treść opinii Urzędu Zamówień Publicznych: „Zmiana art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054) w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będących w toku”.


O nowych rozporządzeniach do ustawy i nowych progach unijnych przeczytacie Państwo w poprzednich artykułach.

Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp

Nowe progi unijne od 1 stycznia 2022 r.