Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych

rejestr umów

Od tego roku jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zamieszczania informacji o zawartych umowach w rejestrze umów prowadzonym przez Ministra Finansów. Obowiązek rejestrowania dotyczy również umów z zakresu zamówień publicznych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, rejestr umów będzie funkcjonował jako system teleinformatyczny. Znajdą się w nim informacje dotyczące umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym umów z zakresu zamówień publicznych, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Natomiast dane do rejestru wprowadzać będą kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Informacje w rejestrze powinny być zamieszczone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od daty zawarcia umowy.

Jakie umowy znajdą się w rejestrze?

Jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek wprowadzać do rejestru informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Obowiązkowemu zamieszczeniu w rejestrze nie będą natomiast podlegały informacje o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy Pzp tj. zamówień, którym nadano klauzulę tajności. To samo dotyczy umów, którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa, a także zamówień wyłączony z ustawy Pzp z uwagi na istotny interes bezpieczeństwa państwa.

Co zawiera rejestr umów?

Rejestr umów obejmuje:

  • numer umowy – o ile taki nadano,
  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • okres obowiązywania umowy,
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • wartość przedmiotu umowy,
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

W rejestrze umów zamieszcza się także informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

Kary za niespełnienie obowiązku zgłoszenia do rejestru

Nowelizacja ustawy przewiduje ponadto karę za naruszenie obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów. Kara przewidziana jest również w przypadku podania w rejestrze nieprawdziwych danych. Niewykonanie lub niedopuszczenie do wykonania obowiązków związanych z rejestrem umów skutkować będzie:

  • nałożeniem grzywny,
  • kary ograniczenia wolności albo
  • pozbawienia wolności do lat 2.
Obowiązywanie przepisów

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. Przy czym, obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze dotyczyć będzie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2022 r.


Więcej o tegorocznych zmianach przepisów:

Nowelizacja przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy 

Przepisy przejściowe nowych rozporządzeń do ustawy Pzp

Nowe progi unijne od 1 stycznia 2022 r.