Niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego. Czy odrzucenie oferty z automatu ma sens?

sankcje

Zdarza się, że zamawiający ma wątpliwość, co do zgodności zaoferowanego przez wykonawcę sprzętu z parametrami wymaganymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli niezgodność nie jest oczywista, nie powinien odrzucać oferty z automatu. Właściwym posunięciem będzie przeprowadzenie procedury wyjaśniającej. Takie podejście po raz kolejny potwierdziła w niedawnym rozstrzygnięciu KIO.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawca przedłożył zamawiającemu kartę katalogową, z której wynikało, że zaoferowany sprzęt spełnia funkcje użytkowe stanowiące kryterium równoważności. Z dokumentacji wynikało również, że zaoferowana przez odwołującego konstrukcja sprzętu miała niestety mniejszą wagę i wymiary niż wymagane przez zamawiającego minimalne parametry wskazane w dokumentacji postępowania.

Co więcej, karta katalogowa, którą przedłożył odwołujący, odbiegała od karty dostępnej na oficjalnej stronie producenta sprzętu. Różniły się parametrami technicznymi. Zamawiający ustalił, na podstawie powszechnie dostępnej karty katalogowej producenta, że sprzęt, który oferuje wykonawca jest niezgodny z parametrami określonymi przez producenta.

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia.

Rozstrzygnięcie KIO

W ocenie Izby, kierując się kryterium równoważności, odwołujący był uprawniony zaoferować sprzęt o mniejszych wymiarach, który spełnia wymagane funkcje użytkowe. Jak wskazała, rozbieżności pomiędzy danymi z karty katalogowej odwołującego, a informacjami podanymi na stronie internetowej, należało wyjaśnić w trybie stosownego wezwania. Jak ustalono na podstawie oświadczenia producenta, informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie poglądowy. Zamawiany przez wykonawcę sprzęt może posiadać parametry zindywidualizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

W ocenie Izby zaoferowany przez odwołującego sprzęt spełniał warunki zamówienia, a odrzucenie oferty w tym zakresie było nieuprawnione.

KIO podzieliła stanowisko przyjęte we wcześniejszych orzeczeniach. Wskazała, że aby odrzucić ofertę z automatu, niezgodność oferty z warunkami zamówienia musi być oczywista i niewątpliwa. Zamawiający musi mieć pewność, co do niezgodności oferty z jego oczekiwaniami, przy czym postanowienia SWZ powinny być jasne i klarowne. Ponadto, odrzucenie oferty nie może nastąpić z błahych, często formalnych powodów nie wpływających na treść złożonej oferty. To samo dotyczy sytuacji, gdy zamawiający ma możliwość poprawienia błędów, jakie oferta zawiera.

Na podstawie sprawy sygn. akt: KIO 3082/21