Kolejna wygrana przed KIO. Nieuzasadnione odrzucenie oferty z powodu sposobu rozliczania podatku „VAT marża”

KIO vat marża

Po raz kolejny Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała w postępowaniu odwoławczym przed KIO wykonawcę, którego oferta została niesłusznie odrzucona. Tym razem oś sporu dotyczyła wskazanego w formularzu ofertowym sposobu rozliczenia podatku VAT marża. Zamawiający odrzucił ofertę z  powodu przyjęcia, jego zdaniem, błędnej stawki VAT do wyliczenia zaoferowanej przez wykonawcę ceny.

STAN FAKTYCZNY

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wyjazdowej misji gospodarczej. W opublikowanym formularzu ofertowym należało wskazać cenę jednostkową netto i brutto, a także cenę netto i brutto dla 20 uczestników misji. Zamawiający nie wymagał przy tym wskazania zastosowanej stawki podatku od towarów i usług. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku usług turystycznych, stawka podatku VAT może wynosić 23% lub 0%.

Klient Kancelarii w złożonym formularzu ofertowym, oprócz elementów wymaganych przez zamawiającego, dodatkowo wskazał, że przy kalkulacji zastosował sposób rozliczania podatku „VAT marża stawka 0%”.

Taki zapis wzbudził wątpliwości zamawiającego. Wykonawca wyjaśnił więc, że w zaoferowanej cenie uwzględnił wobec stosownych elementów zamówienia zarówno stawkę 23 %, jak i 0 %. Wyjaśnienia wykonawcy były obszerne i uzasadnione licznymi interpretacjami, co do zastosowania przepisów „VAT marża” do poszczególnych elementów zamówienia. Wykonawca wyjaśnił, że w formularzu wskazał wyłącznie na zastosowanie „VAT marża – 0 %”, gdyż wskazanie dwóch stawek mogłoby prowadzić do uznania, że właściwa stawka nie została przez niego ustalona.

Niestety, pomimo wyczerpujących wyjaśnień, zamawiający odrzucił ofertę z uwagi na rzekomy błąd w obliczeniu ceny. Zamawiający uznał, że wykonawca przyjął do wyliczenia ceny nieprawidłową stawkę podatku, na co miało wskazywać właśnie sformułowanie „VAT marża – 0 %” zawarte w formularzu ofertowym wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą zamawiający wybrał ofertę kolejnego wykonawcy, który również wskazał w formularzu ofertowym sposób rozliczania podatku „VAT marża”. Tak jak poprzedni, składał w tym zakresie wyjaśnienia i wskazał, że w postępowaniu zastosowanie znajdą dwie stawki podatku  VAT 0 % i 23 %. Przytoczona przez niego argumentacja była jednak znacznie mniej precyzyjna i wyczerpująca niż odrzuconego wykonawcy.

W związku z nieprawidłowym działaniem zamawiającego, wykonawca, którego ofertę odrzucono, złożył odwołanie do KIO.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W wyniku postępowania Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła wniesione odwołanie. Izba podzieliła stanowisko kancelarii, co do nieprawidłowości czynności odrzucenia oferty oraz błędów w ocenie oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza.

NIERÓWNE TRAKTOWANIE WYKONAWCÓW W PODOBNEJ SYTUACJI

W pierwszej kolejności, Izba stwierdziła, że działanie zamawiającego wskazuje na nierówne traktowanie wykonawców w podobnej sytuacji. Zamawiający odrzucił bowiem ofertę klienta kancelarii, pomimo złożenia wyczerpujących wyjaśnień w zakresie zastosowania sposobu rozliczania podatku VAT marża, traktując je jako niewiarygodne. Uznał natomiast wyjaśnienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pomimo, że były znacznie bardziej ogólne, a zastosowanie sposobu rozliczania podatku „VAT marża” było dla nich wspólne.

 BRAK BŁĘDU W OBLICZENIU CENY

W toku postępowania obaj wykonawcy wskazali, że w przypadku sposobu rozliczenia podatku VAT marża, wyszczególnieniu podlega jedynie kwota brutto, bez wskazywania kwoty netto i stawki VAT. KIO zwróciła uwagę, że w takiej sytuacji wskazywanie stawki podatku VAT w formularzu ofertowym nie powinno być obligatoryjne. W tym postępowaniu formularz zamawiającego nie wymagał zresztą podania stawki VAT.  Natomiast jej wskazanie, szczególnie w niniejszej sprawie, nie powinno prowadzić do odrzucenia oferty.

Izba wskazała, że „Jeśli na chwilę składania ofert nie było możliwe ustalenie kwoty netto i co za tym idzie – stawki podatku VAT, a charakter przedmiotu zamówienia uzasadnia zastosowanie dwóch stawek podatku VAT (…), to oferta odwołującego nie powinna zostać odrzucona. (…) Skoro brak jest możliwości przedstawienia kwoty netto oraz stawki i kwoty podatku VAT na etapie składania oferty, to nie można mówić o błędzie w obliczeniu ceny. Błąd może wystąpić w sytuacji, gdy znane są składniki działania matematycznego. A skoro Zamawiający przyznał, że składniki mogą nie być znane na chwilę składania ofert (tak też wynika z wyjaśnień Przystępującego, które Zamawiający zaakceptował), to brak jest podstaw do uznania, że w ofercie Odwołującego został popełniony błąd w obliczeniu ceny”.

Wobec powyższego, wskazanie przez wykonawcę w formularzu ofertowym na zastosowanie „VAT marża – 0 %”, przy jednoczesnym uwzględnieniu w cenie stawki 23 %, nie stanowi o błędzie w obliczeniu ceny.

Z ramienia Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy sprawę prowadził zespół prawa zamówień publicznych w składzie: radca prawny Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół – partner, radca prawny Magdalena Waraksa-Kulesza i aplikant radcowski Sylwia Stupak.