Zarzuty o rażąco niską cenę odparte. Wygrana przed KIO

wygrana przed KIO

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu dwudniowej rozprawy, wydała korzystny dla klienta Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy wyrok, którym oddaliła odwołanie konkurenta. W przedmiotowym postępowaniu Kancelaria reprezentowała przystępującego do postępowania po stronie zamawiającego. Klientowi, z pomocą Kancelarii, udało się odeprzeć zarzuty konkurenta o rażąco niskiej cenie w złożonej ofercie, manipulowaniu cenami ofertowymi oraz zarzuty dotyczące niespełniania warunków udziału w postępowaniu.

Stan faktyczny

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane dotyczące rozbiórki i demontażu Infrastruktury Przydrożnej Krajowego Systemu Poboru Opłat. Przedmiot zamówienia podzielono na zakres podstawowy oraz opcję (z której będzie mógł skorzystać zamawiający).

Wykonawca, którego sklasyfikowano na drugiej pozycji w rankingu ofert, złożył odwołanie od wyboru jako najkorzystniejszej oferty klienta.

W odwołaniu zarzucono klientowi, że złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę. Odwołujący podkreślił, że w jego ocenie klient zaoferował rażąco niską cenę za realizację zamówienia w ramach opcji. Klient (przystępujący) wyjaśnił zaś, że – z uwagi na ryzyko nieskorzystania przez zamawiającego z opcji – uwzględnił wszystkie koszty stałe realizacji zamówienia w cenach za zakres podstawowy zamówienia. Z tego względu ceny w ramach prawa opcji zaoferowane przez klienta był znacznie niższe, gdyż obejmowały wyłącznie bezpośrednie koszty realizacji. Odwołujący kwestionował możliwość takiego podziału kosztów.

Klientowi zarzucono ponadto, że złożenie jego oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący wskazał na rzekome manipulowanie przez klienta cenami jednostkowymi za zakres podstawowy i zakres w ramach prawa opcji. Zarzucono przystępującemu założenie z góry, że zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.

Ostatni zarzut dotyczył wprowadzenia zamawiającego w błąd co do spełniania warunków udziału w postępowaniu przez klienta. Wprowadzenie w błąd miało polegać m.in. na niezłożeniu wraz z ofertą wykazu robót i referencji potwierdzających posiadane doświadczenia oraz wykazu osób potwierdzającego dysponowanie personelem. Podkreślić należy, że z SWZ nie wynikał obowiązek złożenia takich dokumentów na wezwanie zamawiającego. Zamawiający opublikował jednak wzory wykazu robót i wykazu osób.

Rozstrzygniecie

10 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny dla klienta wyrok, którym oddaliła odwołanie. Klientowi z pomocą Kancelarii udało się odeprzeć zarzuty konkurenta. Prawnicy Kancelarii świadczyli pomoc w przygotowaniu pisemnych stanowisk przystępującego, jak również uczestniczyli w posiedzeniu i dwudniowej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Sprawę prowadziły partner Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, radca prawny Katarzyna Zadykowicz-Sokół oraz radca prawny Patrycja Oleksińska-Dąbrowska.

Sprawa prowadzona była pod sygnaturą KIO 1029/22.