Niedopuszczalne jest korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień – wynik kontroli prezesa UZP

cofnięcie odwołania KIO

Wykonawcy chętnie polegają na zdolnościach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednak nie jest to możliwie w każdym przypadku. Wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Do takich uprawnień należy pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powyższe potwierdził także Prezes UZP w wynikach kontroli przeprowadzonej na wniosek Klienta Kancelarii.

Stan faktyczny

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego z zastosowaniem zasad udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Kancelaria w imieniu Klienta, który został pozbawiony możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, przygotowała wniosek do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli postępowania.

W niniejszej sprawie wystąpiło istotne zagadnienie prawne dotyczące przyjęcia przez zamawiającego możliwości posługiwania się przez wykonawców zasobami innych podmiotów w postaci kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej, Prezes UZP potwierdził, że doszło do naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Natomiast sam zamawiający nie wniósł zastrzeżeń od wyników kontroli.

Stan prawny

Prezes UZP stwierdził, że zamawiający w przedmiotowym postępowaniu naruszył przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Naruszenie polegało na zaniechaniu wezwania wykonawcy do przedłożenia ważnego, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto zamawiający naruszył przepisy poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, gdyż powołał się w tym zakresie na zasoby podmiotu trzeciego.

Nie w każdym przypadku wykonawca może opierać się na potencjale podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, czyli ważnego na dzień składania wniosków pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pozostaje w sprzeczności z przepisami. Wykonawca może bowiem polegać na zdolnościach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie w zakresie:

  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
  • zdolności technicznej lub zawodowej.

Prezes UZP potwierdził, że wykonawca nie może skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W celu spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia samodzielnie.

Dodatkowo Prezes UZP zwrócił uwagę, że możliwe jest przeniesienie uprawnień wynikających z rezerwacji częstotliwości w drodze czynności cywilnoprawnej. Niemniej jednak, zawarcie umowy cywilnoprawnej nie prowadzi do przeniesienia uprawnień w zakresie częstotliwości. Bowiem dla skutku w postaci przeniesienia częstotliwości wymagana jest decyzja administracyjna. W przypadku udostępnienia częstotliwości innemu podmiotowi, udostępniający zachowuje tytuł administracyjny do dysponowania rezerwacją.

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający, dokonując weryfikacji wybranego wykonawcy, bezpodstawnie przyjął więc, że wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku. Takie działanie jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych.

Informację o kontroli doraźnej wydano na podstawie przepisów ustawy z 2004 r. Mimo to powyższe wnioski pozostają również aktualne w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadziła r. pr. Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska oraz r. pr. Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej o sygn. UZP/DKZP/KND/9/20.