Urząd Zamówień Publicznych zabrał głos w sprawie przepisów covidowych

tłumaczenie dokumentów pzp

Wejście w życie przepisów tak zwanej ustawy covidowej wywołało spore zamieszanie, również w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Kłopoty potęguje okres przejściowy obowiązywania dwóch reżimów prawnych Pzp2014 i Pzp2019.

W wyniku wejścia w życie ustawy Pzp2019, przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako ustawa covidowa) zostały odpowiednio zaktualizowane. Treść przepisów dostosowano do treści obowiązującej ustawy.

Wskutek tego pojawił się pogląd, że wykonawcy, którzy zawarli umowy na podstawie ustawy Pzp2004, nie mogą korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie covidowej. Dotyczy to na przykład zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na Covid. Nic bardziej mylnego.

Do sprawy odniósł się Urząd Zamówień Publicznych. Opublikował informację dotyczącą dopuszczalności zastosowania art. 15r oraz art. 15r1 ustawy covidowej do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed wejściem w życie ustawy Pzp2019.

Możliwość zastosowania rozwiązań przewidzianych w ustawie covidowej, to jest:

  1. zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  2. zakazu potrącania przez zamawiającego kary umownej,
  3. zakazu dochodzenia przez zamawiającego zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

dotyczy również umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych na podstawie nieobowiązującej już ustawy Pzp2004.

Przepisy ustawy covidowej dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego znajdą więc zastosowanie do umów zawartych na podstawie przepisów ustawy Pzp2004, jak i ustawy Pzp2019.

Pełną treść informacji UZP.