Niespełnianie warunków udziału w postępowaniu jako przesłanka odrzucenia oferty

Niespełnianie warunków udziału w postępowaniu jako przesłanka odrzucenia oferty

Obecnie, niespełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przesłanką wykluczenia wykonawcy z postępowania. W nowej ustawie Pzp będzie jednak podstawą odrzucenia oferty z postępowania.

Obowiązujące przepisy

Zgodnie z obecnie obowiązującym Pzp, zamawiający obowiązkowo wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który:

  • nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub
  • nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert bądź ofert wstępnych, lub
  • nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Co istotne, na gruncie aktualnych przepisów, dopiero ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

Nowe przepisy

W nowej ustawie nie występuje osobna czynność wykluczenia wykonawcy z uwagi na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z nowym Pzp, gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta podlega od razu odrzuceniu.

Zgodnie z nowym Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, wykonawcy, który:

  • podlega wykluczeniu z postępowania, lub
  • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, lub
  • nie złożył w przewidzianym terminie odpowiedniego oświadczenia lub podmiotowego środka dowodowego, które potwierdzają brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, bądź innych dokumentów lub oświadczeń.

W przypadku,  gdy zamawiający, na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, uzna że wykonawca nie spełnia przewidzianych warunków udziału w postępowaniu, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

Należy pamiętać, że w tej sytuacji analiza podstaw odrzucenia oferty powinna zostać poprzedzona wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia dokumentów.

W przypadku potwierdzenia niespełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający będzie składał wyłącznie oświadczenie o odrzuceniu oferty tego wykonawcy. Zamawiający nie będzie składał odrębnego oświadczenia o wykluczeniu wykonawcy, jak to miało miejsce w dotychczasowej praktyce.

Ponadto, jak wynika z uzasadnienia projektu nowego Pzp, zmiany te dotyczą również procedur dwuetapowych. Przewiduje się bowiem odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału złożonego przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Powyższa zmiana ma na celu uporządkowanie dotychczasowej regulacji. Uprości również formułowanie i komunikowanie czynności podejmowanych przez zamawiających w związku z niespełnianiem przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.