Zamówienia na usługi społeczne poniżej progów kwotowych w nowym Pzp

procedura odwrócona

Zamawiający chętnie wykorzystują obecną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progów, z uwagi na jej duże uproszczenie. Procedura ta pozwala na przeprowadzenie postępowania w krótkim terminie i szybkie rozpoczęcie realizacji zamówienia. Zamawiający nie muszą ponadto przygotowywać skomplikowanych dokumentów dotyczących zamówienia, zwłaszcza specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowe Pzp nie daje zamawiającemu tak dużych możliwości.

Obecne przepisy

Wartość zamówienia warunkuje zastosowanie właściwej procedury przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Progi kwotowe wynoszą odpowiednio:

 1. 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 2. 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują szczególnie uproszczoną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wskazanych progów kwotowych.  

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi kwotowe, zamawiający udziela zamówienia w oparciu o poniższe zasady:

 1. zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący;
 2. zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (a w przypadku braku – na stronie internetowej), ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
  a ) termin składania ofert,
  b) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia,
  c) kryteria oceny ofert;
 3. zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (a w przypadku braku – na stronie internetowej):
  a) w przypadku udzielenia zamówienia – informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, albo
  b) w przypadku nieudzielenia zamówienia – informację o nieudzieleniu zamówienia.

Co do zasady, do udzielenia zamówienia poniżej progów nie mają zastosowania inne przepisy ustawy. Nie stosuje się przepisów dotyczących zasad formułowania kryteriów oceny ofert, minimalnych terminów składania ofert, czy też ograniczeń w zakresie dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy.

Nowe przepisy

W nowym Pzp utrzymano obowiązujące progi kwotowe. Odpowiednio 750 000 euro dla zamówień klasycznych i 1 000 000 euro dla zamówień sektorowych.

Zamawiający będzie prowadził jednak postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z ogólnymi przepisami. Może jedynie nie stosować niektórych regulacji wynikających z procedur udzielania zamówień.

Nowa ustawa rozróżnia zastosowanie odmiennych procedur przy udzielaniu zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi ze względu na wartość zamówienia

Zgodnie z nowym Pzp, przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:

 • zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy Pzp;
 • zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.

Natomiast do udzielania zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, stosuje się przepisy właściwe dla zamówień sektorowych.

Zamawiający będą więc stosować przepisy ustawy Pzp do zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość jest równa lub przekracza 1 000 000 euro. Natomiast zamówienia poniżej progu kwotowego będą udzielane bez zastosowania przepisów Pzp.