Ustawa covidowa ponownie wyłącza stosowanie Pzp

tłumaczenie dokumentów pzp

Kolejna nowelizacja tzw. ustawy covidowej wprowadza ponownie wyłącznie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych do zamówień na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

Poprzednia regulacja

Już w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano wyłączenie stosowania przepisów Pzp w  związku z epidemią.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, przepisów Pzp nie stosowało się w przypadku, gdy:

 • zamówienie dotyczyło dostaw lub usług niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19,
 • zachodziło wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymagała tego ochrona zdrowia publicznego.

Powyższe wyłączenie obowiązywało jedynie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przestało obowiązywać z końcem 4 września 2020 r.

Nowa regulacja

W związku z nadal utrzymującą się sytuacją epidemiczną, ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, ponownie wprowadza powyżej opisane wyłączenie. Nowa regulacja obowiązuje od 29 listopada 2020 r. i przywraca w art.6a możliwość udzielania zamówień bez stosowania Pzp na takich samych zasadach jak poprzednio.

Różnice

Na podstawie nowego przepisu zmianie ulega jedynie kwestia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu takiego zamówienia.

Poprzednio informację o udzieleniu zamówienia należało opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast aktualnie zamawiający będzie musiał zamieścić informację o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający powinni pamiętać, aby w informacji wskazać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego. Tryb obowiązkowy przeznaczony jest bowiem dla zamówień, które realizuje się w oparciu o przepisy Pzp. 

Nowy przepis wprowadza także krótszy termin na opublikowanie informacji o udzieleniu zamówienia. Obecnie termin ten wynosi 7 dni, a nie jak poprzednio 14 dni.

Ponadto rozszerzony został zakres danych, jakie ma zawierać informacja o udzieleniu zamówienia.

Aktualnie zamawiający musi podać:

 1. nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego,
 2. datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną,
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług,
 4. cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszenia ogłoszenia,
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów Pzp,
 6. nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.
Zamówienia niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

Wyłączenie stosowania przepisów Pzp będzie możliwe w szczególności w odniesieniu do zamówień na zakup:

 • sprzętu medycznego,
 • wyrobów medycznych,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • preparatów do dezynfekcji.

Wyłączenie może również zastosować m.in. w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi z zakresu IT.

Zamówienia publiczne, których przedmiot związany jest z wykonywaniem pracy zdalnej, również podlegają wyłączeniu. Dotyczy to zamówień na wyposażenie stanowiska pracy (np. zakup laptopów, telefonów) czy też dostosowanie infrastruktury informatycznej zamawiającego, w celu wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej.

WAŻNE !

Zamawiający każdorazowo musi zbadać czy planowane zamówienie spełnia wszystkie wyżej wymienione przesłanki.