Pierwsze problemy w związku ze zmianą przepisów Pzp

zasada jednej oferty

Długo oczekiwane nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Z końcem roku 2020 zaczęto licznie publikować ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych z nadzieją, że zamawiającym uda się wszcząć postępowania jeszcze przed zmianą przepisów. Wprowadzenie nowego Pzp jest jedną z największych zmian systemu Prawa zamówień publicznych od lat. Nie dziwi więc, że wielu zamawiających chciało wszcząć postępowania przed końcem roku w oparciu o dotychczasowe, dobrze im znane, przepisy.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, zamawiający napotkali jednak pierwsze problemy. Pomimo przesłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji jeszcze w roku 2020, nie wszystkie ogłoszenia ukazały się w Dzienniku Urzędowym UE przed 1.01.2021 r. Natomiast niektóre z tych, opublikowanych w starym roku, zamawiający umieścili na swoich stronach internetowych dopiero w nowym roku. Powstały więc wątpliwości, którą ustawę należy stosować do przeprowadzenia postępowania.

Kluczowy moment wszczęcia postępowania

Jak wynika z przepisów wprowadzających nowej ustawy, od 1.01.2021 r. zamawiający muszą udzielać zamówień w oparciu o przepisy nowego Pzp. Natomiast w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, które zostały wszczęte i nie zostały zakończone przed 1.01. 2021 r., zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że momentem rozstrzygającym, jakie przepisy będą miały zastosowanie w danej sprawie, jest moment wszczęcia postępowania.

Wszczęcie postępowania zgodnie z dotychczasowym Pzp

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Pzp, zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. Chwilą wszczęcia postępowania jest więc moment publikacji ogłoszenia o zamówieniu na poziomie krajowym. Dniem wszczęcia postępowania będzie więc – co do zasady – data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym na stronie internetowej. Tym samym, możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie dotychczasowego Pzp, istnieje w odniesieniu do postępowań, w których ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

Wszczęcie postępowania zgodnie z nowym Pzp

Natomiast nowe Pzp, moment wszczęcia postępowania reguluje odmiennie. W przypadku przetargu nieograniczonego, zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE. Tak więc, na gruncie nowej ustawy, chwilą wszczęcia postępowania będzie moment przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE.

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy nie dziwi więc, że powstało wiele wątpliwości, co do zastosowania odpowiedniej ustawy Pzp w stosunku do ogłoszeń publikowanych na przełomie roku. Z pomocą zamawiającym przyszedł Urząd Zamówień Publicznych. Zgodnie z jego opinią, w takich przypadkach, nie doszło do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ani na gruncie nowych przepisów Pzp ani dotychczasowych. Zamawiający powinni więc zamieścić na swoich stronach internetowych informacje, że ogłoszenie o wskazanym numerze, przesłane do Dziennika Urzędowego UE, nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z całą treścią opinii mogą się państwo zapoznać tutaj.