Platforma zakupowa a skuteczne przekazanie odwołania

platforma e-zamówienia

Zamawiający, określając w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami, może ograniczyć się do skorzystania z platformy zakupowej. Skuteczne przekazanie odwołania w postępowaniu opartym na komunikacji przy użyciu platformy zakupowej może budzić wątpliwości wykonawców.

W praktyce wykonawców nurtuje pytanie, w jaki sposób skutecznie przekazać zamawiającemu odwołanie lub jego kopię . Czy wyłącznie za pomocą środka komunikacji wskazanego przez zamawiającego, czyli określonej platformy zakupowej? Czy może dopuszczalne jest przesłanie dokumentu na adres e-mail zamawiającego wskazany w dokumentach postępowania lub i inny?

Dotychczasowe rozstrzygnięcia KIO

W odniesieniu do obowiązujących przepisów za aktualne należ uznać stanowisko przyjęte w orzecznictwie KIO. Przekazanie odwołania (bądź jego kopii) może nastąpić przy pomocy każdego środka komunikacji elektronicznej. W rozstrzygnięciu z 17 września 2020 r. (sygn. akt: KIO 1958/20) KIO, odnosząc się do przesłania kopii odwołania na adres e-mail zamawiającego, zamiast przy użyciu platformy zakupowej wskazała, że „W ocenie Izby przesłanie kopii odwołania na adres e-mail czyni zadość wymogowi przesłania kopii przy użyciu „środków komunikacji elektronicznej””.

Podobnie w postanowieniu z 15 czerwca 2021 r. (sygn. akt: KIO 1337/21) w zakresie przekazania odwołania w inny niż wskazany w SWZ sposób komunikacji, KIO podkreśliła, że regulacja dotycząca przekazania odwołania zamawiającemu nie ogranicza sposobu, w jaki przekazanie to ma nastąpić. Nie można więc ograniczyć swobody wyboru sposobu przekazania odwołania przez odwołującego. Odwołanie lub jego kopia, niezależnie od skorzystania z platformy zakupowej, mogą być także skutecznie przekazane na adres e-mail zamawiającego.

Przekazanie odwołania może więc nastąpić zarówno przy użyciu środków komunikacji wskazywanych przez zamawiającego (platforma zakupowa), jak i przy użyciu poczty elektronicznej.

Kontrowersyjne postanowienie KIO

W jednym z najnowszych rozstrzygnięć KIO przyjęła jednak odmienny pogląd. W postanowieniu z 18 października 2021 r. (sygn. akt: KIO 2863/21) KIO przyjęła bowiem, że skoro wskazanym przez zamawiającego środkiem komunikacji była platforma zakupowa, odwołanie (lub jego kopia) powinno zostać przekazane w pierwszej kolejności z wykorzystaniem tej platformy. KIO wskazała ponadto, że droga komunikacji za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez zamawiającego adres e-mail, mogła być jedynie dodatkowa.

Biorąc pod uwagę pojawiające się rozbieżności w rozstrzygnięciach KIO, wykonawcy składając odwołania powinni zachować najwyższą staranność w doborze sposobu przekazania odwołania zamawiającemu.

Więcej o ogólnych zasadach skutecznego przekazania odwołania zamawiającemu pisaliśmy   tu.