Zamawiający musi wiedzieć o wniesieniu odwołania

przekazanie odwołania zamawiającemu

Jednym z warunków skutecznego wniesienia odwołania do KIO jest uprzednie przekazanie odwołania lub jego kopii zamawiającemu. Jeśli wykonawca nie przekaże zamawiającemu w odpowiednim czasie właściwych dokumentów, KIO odrzuci wniesione odwołanie.

W jakiej formie przekazać odwołanie zamawiającemu?

Pzp rozróżnia przekazanie odwołania oraz jego kopii w zależności od formy wniesienia odwołania. Jeżeli odwołujący wnosi odwołanie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, odwołanie przekazuje zamawiającemu w tej samej formie. Natomiast, jeżeli odwołanie zostało wniesione w formie pisemnej, odwołujący przekazuje zamawiającemu jego kopię.

Jaki jest termin na przekazanie odwołania zamawiającemu?

Odwołujący powinien wywiązać się z powyższego obowiązku przed upływem terminu do wniesienia odwołania i w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią jeszcze przed upływem tego terminu.

Odwołanie lub kopię odwołania można przekazać zamawiającemu chociażby po godzinach jego pracy. Nie wpływa to bowiem na skuteczność dokonanej czynności. Potwierdza to wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 23 marca 2017 r., sygn. akt: KIO 489/17.

Jeżeli przekazanie odwołania lub jego kopii nastąpiło przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i przed upływem terminu do wniesienia odwołania, domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia.

Dowód przekazania odwołania

Wykonawcy muszą pamiętać, że potwierdzenie przekazania odwołania albo jego kopii trzeba załączyć do odwołania.

Brak dowodu przekazania odwołania bądź jego kopii zamawiającemu, stanowi brak formalny odwołania. Uniemożliwi to nadanie odwołaniu dalszego biegu. Wykonawca może go jednak uzupełnić na wezwanie Prezesa KIO.

Jeśli wykonawca nie uzupełni dowodu przekazania odwołania bądź jego kopii, odwołanie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji, odwołujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej tytułem wpisu z rachunku urzędu.

Konsekwencje nieprzekazania odwołania

Należy pamiętać, że nieprzekazanie zamawiającemu odpowiednio odwołania lub jego kopii, bądź przekazanie po terminie, skutkuje odrzuceniem odwołania. W tym przypadku koszty postępowania odwoławczego ponosi odwołujący.

Znaczenie przekazania odwołania lub jego kopii zamawiającemu

Właściwe poinformowanie zamawiającego o wniesieniu odwołania ma istotne znaczenie dla przebiegu postępowania odwoławczego. Przede wszystkim umożliwia ocenę zarzutów oraz ustosunkowanie się przez zamawiającego do ich treści. Ponadto, zamawiający informuje o wniesieniu odwołania innych wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zamieszcza informacje o odwołaniu na stronie internetowej, na której widnieje ogłoszenie o zamówieniu. Inni wykonawcy mogą wówczas podjąć decyzję o przystąpieniu do postępowania odwoławczego i obronie swojego interesu.

Szczególnie istotnym jest również zakaz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego przez zamawiającego do czasu wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Zakaz obowiązuje od momentu wniesienia odwołania do momentu ogłoszenia przez KIO orzeczenia w sprawie. Zamawiający powinien więc uzyskać niezwłocznie informację o tym, że odwołanie zostało wniesione. 

Pamiętać należy, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem powyższego zakazu jest podstawą do jej unieważnienia. Prawna skuteczność zakazu zawarcia umowy, a w konsekwencji także przesłanki unieważnienia umowy, zależna jest właśnie od dokonania przekazania odwołania lub jego kopii przez odwołującego. Zamawiający nie wiedząc bowiem o wniesieniu odwołania, w sposób prawidłowy może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie ma obowiązku samodzielnego ustalenia czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało wniesione odwołanie.