Przyspieszenie procedur konkurencyjnych w obliczu wojny w Ukrainie

zasada jednej oferty

W związku z kryzysem humanitarnym wywołanym atakiem zbrojnym Rosji, zamawiający mogą udzielać pilnych zamówień w oparciu o tryby niekonkurencyjne. Mogą również zastosować przyspieszenie procedur konkurencyjnych.

Zamawiający, którzy zdecydują się wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym, mogą skorzystać z możliwości skrócenia minimalnego terminu składania ofert czy też wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Takie rozwiązanie może znacznie przyspieszyć procedurę udzielenia zamówienia.

Przyspieszenie procedur konkurencyjnych

Zgodnie z Pzp możliwość przyspieszenia procedur konkurencyjnych dotyczy zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Procedurę można przyspieszyć, jeśli zachodzi pilna i uzasadniona potrzeba udzielenia zamówienia. Skróceniu podlegają terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku przetargu nieograniczonego, zamawiający może wyznaczyć:

  • termin składania ofert krótszy niż 35 dni, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W przypadku przetargu ograniczonego zamawiający może wyznaczyć:

  • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszy niż 30 dni, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  • termin składania ofert krótszy niż 30 dni, jednak nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

W przypadku ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem zamawiający może wyznaczyć:

  • termin składania ofert krótszy niż 30 dni, jednak nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych.
Uzasadnienie skrócenia terminu

W przypadku zastosowania powyższego rozwiązania, za optymalne należy przyjąć sporządzenie odpowiedniego uzasadnienia uwzględniającego okoliczności, które wpłynęły na decyzję zamawiającego. Zamówienia związane z pomocą obywatelom Ukrainy i zaspakajaniem ich najpilniejszych potrzeb wymagają pilnej realizacji. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że zamówień tych należy udzielić w możliwie najkrótszym terminie.

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – niestosowanie minimalnych terminów

Należy pamiętać, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (np. usługi dostarczania posiłków), których wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro, stosuje się przepisy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. W przypadku tego rodzaju zamówień istnieje dodatkowe ułatwienie. Zamawiający mogą nie stosować przepisów dotyczących minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert. Wyznaczony, skrócony termin musi być jednak wystarczający do złożenia ważnej oferty lub wniosku.

Więcej o możliwości zastosowania trybów niekonkurencyjnych: Jak przyspieszyć udzielenie zamówienia publicznego związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?