Sposoby wniesienia wadium według nowego Pzp

Skuteczne przekazanie odwołania

Nowe Pzp, oprócz wprowadzenia zasady fakultatywności wadium oraz obniżenia jego maksymalnej wysokości, o których pisaliśmy tutaj, zmienia również sposoby wniesienia wadium.

Obowiązek nieprzerwanego utrzymania wadium

Tak jak dotychczas, wykonawcy będą mieli obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

W nowej ustawie obowiązek ten został powiązany z obowiązkiem nieprzerwanego utrzymania wadium przez wykonawcę do upływu terminu związania ofertą. Włączając sytuacje, w których wykonawca przedłuża termin związania ofertą.

Co istotne, powyższa zasada jest stosowana również obecnie, lecz nie wynika ona wprost z przepisów Pzp a z orzecznictwa. Na gruncie nowego Pzp, obowiązek nieprzerwanego utrzymania wadium będzie wynikał wprost z ustawy.

Formy wniesienia wadium

Obecnie wykonawcy mogą wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

  • pieniądzu,
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych oraz
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nowa ustawa Pzp ogranicza formy wnoszenia wadium do czterech, funkcjonujących w praktyce.

Nowa ustawa rezygnuje z możliwości wniesienia wadium w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jako dopuszczalnej formy wniesienia wadium.

Wadium w formie niepieniężnej

Nowe Pzp doprecyzowuje także kwestie wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. Ustawa wprowadza wprost obowiązek przekazania zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

Oznacza to, że od momentu wejścia w życie ustawy, wadium będzie można wnosić jedynie elektronicznie.