Wadium w nowym Pzp

wadium pzp

Nowe Pzp wprowadza szereg zmian w zakresie wnoszenia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca wprowadza w nowej ustawie zasadę fakultatywności wadium, która dotyczy wszystkich postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy. Dodatkowo nowe Pzp obniża maksymalną wysokość wadium, jaka może być żądana przez zamawiającego w postępowaniach podprogowych.

Obowiązek żądania wniesienia wadium

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma obowiązek żądania od wykonawców wniesienia wadium w zamówieniach o wartości powyżej progów unijnych. Natomiast w zamówieniach poniżej progów, zamawiający może, ale nie musi żądać wniesienia wadium przez wykonawców.

W nowej ustawie zrezygnowano z obowiązkowego żądania wadium przez zamawiających. Tak więc, niezależnie od wartości zamówienia czy też trybu postępowania, to zamawiający będzie decydować, czy w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy będą zobowiązani do wniesienia wadium.

Maksymalna wysokość wadium

Nowe Pzp zmienia także maksymalną wysokość wadium. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kwota wadium nie może przekraczać 3% wartości zamówienia.

Od 2021 r. maksymalny próg 3% pozostanie aktualny w przypadku udzielania zamówień o wartości powyżej progów unijnych. W postępowaniach poniżej progów unijnych maksymalna wysokość wadium została zaś obniżona. Zgodnie z nowym Pzp, wadium w zamówieniach podprogowych będzie nie wyższe niż 1,5% wartości zamówienia.