TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0. OGRANICZA MOŻLIWOŚCI ZASPOKAJANIA KAR UMOWNYCH

ograniczenie kar umownych

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła ograniczenie możliwości zaspokajania kar umownych w zamówieniach publicznych. Ograniczono możliwość potrącania kar umownych naliczonych wykonawcy zamówienia oraz dochodzenia zaspokojenia naliczonej kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ograniczenia dla zamawiających

Zgodnie z nowym art. 15r1 ust. 1 Tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może:

 1. potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z:
  – wynagrodzenia wykonawcy, jak również
  – z innych wierzytelności wykonawcy,
 2. dochodzić zaspokojenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

Warunek: zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wskazana regulacja ma przyczynić się do ograniczenia obciążeń finansowych wykonawców w okresie walki ze skutkami epidemii COVID-19, a w konsekwencji do zwiększenia ich zasobów finansowych.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. wprowadzona regulacja nie oznacza zniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w tym nie oznacza braku konieczności zapłaty kary umownej;
 2. ograniczenia dla zamawiającego obowiązują wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni;
 3. ograniczenia dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę umowną, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dotyczy zatem zdarzeń, które miały miejsce od dnia 14 marca 2020 r.

Przedawnienie

Z uwagi na ograniczenie możliwości dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia naliczonych kar umownych, wprowadzono regulację dotyczącą zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń zamawiającego.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego względem wykonawcy z tytułu w/w kary umownej, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Ponadto, upływ terminu przedawnienia roszczenia z tytułu w/w kary umownej, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Upływ terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W przypadku, gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie w/w ograniczeń, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, jeżeli:

 1. wykonawca przedłuży ważność zabezpieczenia lub wniesie nowe zabezpieczenie,
 2. zamawiający zaakceptuje warunki przedłużonego/nowego zabezpieczenia,
 3. przedłużenie ważności zabezpieczenia lub wniesienie nowego zabezpieczenia nastąpi nie później niż na 14 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Jeżeli wykonawca nie spełni wskazanych powyżej warunków, zamawiający będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Natomiast w przypadku, gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

Ponadto ustawa przewiduje również niestandardowy sposób obliczania terminów. Do w/w terminów wlicza się dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

O innych zmianach w Pzp wprowadzonych Tarczą Antykryzysową pisaliśmy tu.