W jakiej formie złożyć zamawiającemu zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego?

zasada jednej oferty

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dowodów na brak podstaw do wykluczenia go z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z takich dowodów może być zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wykonawcy muszą jednak pamiętać o zachowaniu właściwej formy zaświadczenia.

Rodzaje podmiotowych środków dowodowych, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być składane określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jednym z podmiotowych środków dowodowych jest właśnie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zamawiający może żądać zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat. W przypadku, gdy wykonawca zalega z opłacaniem podatków lub opłat, zamawiający, wraz z zaświadczeniem, żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Co ważne, zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

W jakiej formie złożyć zaświadczenie?

Formę w jakiej można złożyć zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Jeżeli zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawiono w formie elektronicznej, zaświadczenie należy przekazać zamawiającemu w takiej samej formie wraz z plikiem podpisu pracownika organu.

Natomiast w przypadku, gdy zaświadczenie wystawiono jako dokument w formie papierowej, zamawiającemu przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu (skan) opatrzone przez wykonawcę:

  1. w przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne –  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne –  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Na mocy Ordynacji podatkowej, sprawy podatkowe rozpatruje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Jedynie przepisy szczególne mogą stanowić inaczej. Należy pamiętać, że wydruk wystawionego elektronicznie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie jest dokumentem. Brak jest bowiem regulacji zrównującej moc wydruku z dokumentem elektronicznym. W związku z tym, wykonawcy składając zaświadczenie w formie papierowej muszą przedłożyć zamawiającemu oryginał dokumentu sporządzony w formie papierowej. Dopuszcza się również złożenie kopii tego oryginału poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.