Kancelaria po raz kolejny odnosi sukces przed KIO

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy ponownie z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Izba podzieliła stanowisko Kancelarii co do niezasadności zarzutu rażąco niskiej ceny w odniesieniu do oferty klienta.

Stan faktyczny

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na usługi społeczne i inne szczególne usługi polegające na świadczeniu usług ochrony fizycznej osób i mienia. Zamawiający, jako ofertę najkorzystniejszą,  wybrał ofertę klienta Kancelarii. Jeden z pozostałych wykonawców złożył odwołanie do KIO, zarzucając błędny wybór oferty i rażąco niską cenę oferty wybranej. Kancelaria reprezentowała klienta jako przystępującego do postępowania odwoławczego.

Wykonawca w złożonym odwołaniu podnosił, że oferta klienta podlega odrzuceniu z uwagi na to, że zawiera rażąco niską cenę i stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący zarzucił, że cena oferty najkorzystniejszej nie pokrywa podstawowych kosztów wykonania zamówienia, którymi są koszty zatrudnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia, przez co nie pokryta także pozostałych kosztów wykonania zamówienia. Odwołujący powoływał się na  kalkulację kosztów wynagrodzeń pracowników, których przystępujący wskazał do realizacji przedmiotowego zamówienia. Kalkulacja nie została jednak przekazana stronom, z uwagi na objęcie jej przez odwołującego bliżej nieokreśloną tajemnicą.

Zamawiający nie podzielił stanowiska odwołującego i wniósł o oddalenie odwołania. Ze względu na interes w oddaleniu odwołania, klient przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

Rozstrzygnięcie

W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego KIO oddaliła odwołanie w całości.

W wydanym rozstrzygnięciu KIO podkreśliła, że odwołujący nie wykazał, aby oferta klienta zawierała rażąco niską cenę. Nie dowiódł również, aby jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. 

Dodatkowo KIO wskazała, że odwołujący błędnie założył konieczność uwzględnienia w cenie oferty kosztów zatrudnienia wszystkich pracowników wskazanych w wykazie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Takie podejście pozostawało w sprzeczności z wyliczoną ilością etatów, jaka jest konieczna do pokrycia ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania usługi na warunkach opisanych w SWZ. Ponadto, odwołujący podkreślał, że prawidłowe skalkulowanie ceny wymagało uwzględnienia indywidualnych warunków zatrudnienia każdej z osób wskazanych w ofercie, co zdaniem Izby nie miało uzasadnienia. Izba podkreśliła, że wykonawca mógł przyjąć główne założenia kalkulacyjne wynikające z ilości roboczogodzin, minimalnego poziomu wynagrodzeń oraz ilości etatów koniecznych do zabezpieczenia realizacji umowy.  

KIO podzieliła argumenty Kancelarii dotyczące okoliczności obniżenia kosztów zatrudnienia oraz optymalizacji kosztów urlopów osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Zdaniem Izby, odwołujący nie podważył skutecznie ceny oferty, którą złożył klient Kancelarii. Odwołujący nie zdołał przekonać, że oferowana cena powinna wzbudzić wątpliwości, co umożliwiłoby wzruszenie wyniku postępowania.

Z ramienia Kancelarii sprawę prowadził zespół prawa zamówień publicznych w składzie: r. pr. Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół, r. pr. Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska, r. pr. Magdalena Waraksa-Kulesza, apl. radc. Sylwia Stupak.